Orimin

Je jihozápadní oblast mezi Temnými horami a Lesy příběhů, pro chorijské elfy představovala jediný kontakt s mořem. Po téměř 250 let byl Orimin pod vládnou lordů z rodu Rifon, kteří sídlili v Surianu. V tomto kraji se odehrálo mnoho událostí, klíčových pro historii Chorie.

Geography

Více než třetinu území Oriminu tvoří jižní cíp Temnhých hor, přibližně šestina je tvořena Západním mořem a šestina jezerem Alaseon. Zbytek území je tvořen rozlehlými loukami, svažujícími vždy směrem od hor, ať už k moři na západě, k jezeru na východě, nebo k Averionu na jih. Nejvíce se terén svažuje směrem na západ, takže celá krajina jakoby pomalu klesá k moři. Orimin ze severu sousedí s oblastí Urmenën a z východu s Alaseonem. Je to také hraniční oblast Chorie s královstvím Averion, hranici zde tvoří Oriminský průlav. Průměrná výška oblasti bez hor je 500 metrů nad mořem. Temné hory v Oriminu jsou menší, než v jiných krajích, přesto zde některé vrcholy dosahují výšky 2000 metrů nad mořem. Průměrná výška hor je zde však kolem 1400 metrů. Orimin je také plný nádherných horských údolí, většinou nedotčených civilizací.

V každém takovém údolí teče řeka. Celá oblast je protkána množství říček, které se slévají do tří hlavních toků. První se jmenují Taurein, pramení v Urmenënu, odkud rychle uhání směrem na jihovýchod úzkým klikatým korytem, a v kaskádách vodopádů poměrně rychlým tempem. V Oriminu začíná nabírat další přítoky a její tok se zvětší a zklidní. Od pramene urazí přibližně 25km, než dorazí k jezeru Alaseon. V nejhlubším místě má Taurein 130cm, v nejširším místě 12 metrů.

Druhý tok se jmenuje Sendë, tato úzká divoká řeka pramení hluboko ve Strmém údolí, spíše skáče a padá na západ, než že by volně stékala. Celých 12km od pramene k moři je tvořeno kaskádami vodopádů a prudkými úzkými koryty. Je slyšet už z velké dálky a vodní tříšť, vyvržená vzhůru naplňuje okolí řeky třpytkami. Nejširší bod řeky měří pouhé 4 metry, nejhlubší místo má 120cm, co se týče největšího vodopádu, ten měří neskutečných 73 metrů.

Třetí zajímavá řeka v Oriminu nese název Enla, pramení v údolí severovýchodně od vesnice Ahere a touto vsí také protéká, než se připojí do Oriminského průplavu. Řeka je dosti klikatá, avšak její tempo je střídmé, v nejširším bodě měří 12 metrů a její hloubka dosahuje pouhého metru. Od pramene až po průplav urazí přibližn 17km.

Jak již bylo řečeno, velkou část území Oriminu tvoří jezero Alaseon, které je srdem Chorie. Z něj oriminští elfové budovali posledních 37 let velký průplav směrem na západ na rozkaz lorda Rifona. Tento průplav, jenž dostal název Oriminský, měří na délku přibližně 55km, na šířku má průměrně 30m. Hlouba průplavu se dosti liší, průměrně má však 10 metrů, aby tudy mohly plout i Nimlondské galeony. Celý průplav je vlastně další řeka s velmi malým klesáním, aby mohly lodě plout v obou směrech, od moře k jezeru je totiž nutno překonat výškový rozdíl přibližně 800 metrů. U Surianu je průplav rozmělněn na deltu, jejíž dvě ramena ústí do Soumračného zálivu, zatímco druhá dvě přímo na otevřené moře.

Fauna a Flóra

V Oriminu se nachází jak úrodná hnědozem, tak i podzoly. Velké zastoupení díky četným řekám tady nachází i úrodné nivní půdy. Oblast je poměrně bohatá na lesy jak jehličnaté, tak i listnaté či smíšené. Ve vyšších nadmořských výškách rostou hlavně borovice, jalovce, jedle a smrky. V nižších oblastech pak rostou spíše listnaté stromy, zejména lípy, lísky a jasany. Ve strmých svazích roste hojnost lesního ovoce a bylin. Rozsáhlé louky poskytují zdravou, jasně zelenou trávu.

Ve výše položených místech se vyskytují vlci, a také bobři. Z ptáků pak káňata a orli. Na srázech se pasou stáda divokých koz. V nížinách žijí lišky, které rády loví zajíce, či hraboše. Nacházejí se zde také polní škůdci. Lesy jsou plné ptactva, jako jsou jiřičky, datlové nebo sojky. V minulosti zde žili i obři, ale již dlouho v Oriminu nikdo obra neviděl. V moři pak žijí četné ostranky.

Přírodní zdroje

Ačkoli je velká část Oriminu pokrytá horami, těžební práce zde probíhaly minimálně, těžila se zde žula a mramor v lomech v okolí řeky Enly. K nerostným surovinám se zcela jistě dá počítat také velmi kvalitní jíl pro výrobu keramiky. Navzdory poměrně velkému dostatku úrodné půdy se v Oriminu pěstovalo převážně jen obilí. Hojně se však využívaly dřeviny, kterých měla oblast poměrně velkou zásobu. Z živočišných zdrojů zde převládají velké zásoby ryb, mořských plodů a živočichů. Využívaly se i kozy.

Maps

  • Orimin
Typ
Region
Location under

Komentáře

Please Login in order to comment!