Clorion

je hlavní město Chorijského království. Za časů slávy se jednalo o jedno z nejkrásnějších a nejbohatších měst vůbec, klenot, zasazený do drsného a divokého prostředí Temných hor. V současné době je město v úpadku a jeho krása začíná strádat. Po celou dobu své existence bylo město sídlem elfského lidu a nikdy se nestalo terčem ozbrojeného útoku, i přesto se považuje za nedobytné.

Government

Clorion vždy náležel přímo pod krále Chorie. Král v něm měl absolutní moc. Každá čtvrť měla také svého radního, ti měli na starosti nerušený chod zavedených pořádků a měli i moc řešit nižší spory. Pravidelně podávali králi hlášení a tlumočili požadavky lidu. Nezávisle na postavení, profesi či věku, měšťané i návštěvníci mohli navštěvovat všechna veřejná místa ve městě zcela svobodně. Nedocházelo zde k velkým sporům, kriminalita byla minimální a morálka a spokojenost vysoká.

Defences

Město nepotřebovalo hradby, bylo posazeno přímo na úbočí hory, plného propastí, srázů, potoků a vodopádů, které byly překlenuty mosty, a které se v případě potřeby daly strhnout nebo zvednout. Ve městě jsou rozestavěny strážní věže, což jsou jediné obranné stavby. Clorion bylo možné napadnout pouze čelně, tedy stoupat po cestě od úpatí až k hradu, ze vzduchu, nebo z podzemí. Pro případ čelního útoku bylo ve městě postaveno sedm bran, které měly odříznout ztracené části města v případě útoku. Samotný hrad Clorion, ačkoli byl nejvíce opevněnou budovou ve městě, byl spíše zámkem. Jednotlivá velitelství ve městě mezi sebou komunikovaly světelnými signály, aby maximálně zrychlily přenos rozkazů. Nad městem, blíže k vrcholu hory byl také poplašný maják, který byl určen pro poplach napříč královstvím. Clorion měl také největší aktivní i záložní vojenskou posádku, ze všech elfských měst a hradů.

Industry & Trade

Ve městě panoval neutichající ruch kováren, sléváren, zlatnictví a klenotnictví. Sídlilo zde stříbrocelové bratrstvo. Ve nižších oblastech města se vyráběly produkty z kozího masa, mléka a kůží.

Infrastructure

Celé město je rozděleno na tři části, podle nadmořské výšky. Každá část města je zaměřená na jinou činnost a to se odlišuje jak prostředím, tak i nabídkou. Polohově nejnižší vrstva se nazývá Úbočí, střední vrstva nese název Umělcova promenáda, nejvyšší vrstvě se říkalo Královský vrch. Všechny tři části města měly svoji teplou i minerální vodu, kanalizaci, brány, kasárna, léčitele, i radní, jinak však v každé byly trochu jiné domy, poměry i profese.

Úbočí sahalo až do nadmořské výšky 1800 metrů nad mořem. bylo tvořeno rozložitými stoupajícími loukami s dostatkem prostoru, relativně zatravněné, výše pak už pak tráva rostla stále méně. Zdejší elfové žili prostě, ale nikoli v bídě. Jejich náplní práce bylo většinou starat se o stáda koz a pěstovat aspoň to minimum potravin, které se ve skalní půdě vypěstovat dalo. Zpracovávali kůže, maso, vyráběli sýr. Sídlili zde také horníci, důlní projektanti a další profese, související s těžbou nerostů, drahokamů a kovů. Měli zde radního, který měl soudní moc v nižších případech a byl spojnicí prostého lidu s králem. Úbočí mělo tři brány, jedna značila vstup na území města, druhá oddělovala pastviny od obytné a výrobní čtvrti, třetí brána pak oddělovala Úbočí od Promenády.

Promenáda byla čtvrť, kde sídlili řemeslníci a umělci. Proto také zde byla největší výzdoba, dokonce větší, než ve vyšší čtvrti. Narozdíl od Úbočí Promenáda nebyla prostorná, právě naopak, jednalo se o spletitou síť cest a stezek, kroutící se po celé hoře, domy zde byly zbudovány terasovitě a méně nahuštěně. Elfové, sídlící zde se starali o zpracování vytěžených nerostných surovin, broušení drahokamů, slévání oceli, umělecké či armádní kovářství. Promenáda byla také centrum všeho dění, když šlo o soutěže, festivaly, či oslavy. Umělecké soutěže zde byly poměrně častou událostí. Nepočítaje bránu, propojující Promenádu s Úbočím, se zde nacházely ještě dvě další brány, obě dvě vedou do vyšší čtvrti.

Královský vrch je menší vrcholek, na němž stojí hrad Clorion. Ten také tvoří většinu zástavby nejvyšší čtvrti. Nacházejí se zde domy některých vlivných obyvatel města, ale spíše jde o užitkové budovy, spojené s hradem a hradní zahrady. Samotný hrad má dvě velké brány a několik menších. Nad hradem o pár stovek metrů výše se nacházel maják.

Assets

Clorion byl jedno z nejbohatších měst v historii. Odráželo se to v estetice a kulturní a sociální úrovni města. Elfové nehromadili jmění do pokladnic, alep oužívaly ho k bohatým ozdobám a zkvalitnění života.

Guilds and Factions

Většina řemeslníků v Clorionu pracovala samostatně, sídlilo zde však několik významných řádů, stříbrocelové bratrstvo, řád alchymistů a svého času také řád zpívajících čepelí, před tím, než byla postavena Břitověž.

History

Město bylo založeno prvním králem Chorie Ilisarem Nintalorem v roce 263 před Darem. První stavby byly pouze z borového a smrkového dřeva. První kamennou stavbou byl hrad Clorion. Pro těžbu kamene byl zřízen lom na jih od Alamenetu. Město se bez ustání budovalo a přestavovalo až do roku 99 před Darem. Svůj největší rozmach zažilo za vlády krále Deretana, kdy se město výrazně rozrostlo a kvalita důležitých staveb byla zvýšena novými architektonickými prvky, se kterými přišel král osobně. Těchto přibližně třicet let je označováno jako Zlatý věk Chorie, kdy Clorion čítal přes deset tisíc obyvatel.

Největší úpadek město zažilo za vlády krále Ascala, kdy následkem válek a Trpasličího moru byla populace snížena až na pouhé 2000. Po rozpadu Chorie začalo být město postupně opuštěno.

Architecture

Každý dům, most nebo fontána, je zasažen do krajiny, jako by tam vyrostl vlastním přičiněním. Ačkoli kámen, z něhož byla většina staveb postavena byl černošedý, obytné domy byly omítány na bílo a pálené střešní tašky barvené na tmavě modro. Vzácné kovy, zejména zlato a stříbro, zde byly využívány jako estetické prvky pro zkrášlení.

Domy byly většinou jednopatrové, některé stály volně v prostoru, jiné byly po trpasličím způsobu částečně zahloubené v hoře. Velká část domů měla vlastní "dvorek", který si každý majitel zdobil po svém sochami, ozdobnými keři, lavičkami a podobně. Každý patrový dům měl také balkón, zpravidla orientován tím oku nejvíce lahodícím směrem. Navzdory prostředí byly domy budovány spíše na rozlohu než na výšku. Měly většinou sedlové nebo věžové střechy z kvalitních pálených tašek. Stejně jako stěny byly zateplené plstí, aby si vnitřní prostory udržely co nejvíce tepla. Hřbety střech byly mírně konvexní s ostrými hranami, lemovanými ocelovými okapy.

Většina domů měla vnitřní obložení z různých dřevin. Tento prvek pochází z prvochorijské architektury, původní elfové si tak připomínaly své dřevěné příbytky v Averionu. Zábradlí byla vyřezávaná ze dřeva, nebo kovaná z oceli a postříbřená. Bylo také časté nechat si stěny domu zarůst popínavými rostlinami.

Mosty byly klenuté, většinou bez podpěrných sloupů, často zdobené sochami elfských hrdinů, zvířat a podobně. Všechny hlavní cesty ve městě byly dlážděné. Město protkávala také síť vodních kanálů, které sváděly přebytečnou vodu do údolí mimo území města, v podobě uměleckých kaskád vodopádů, říček a splavů. V nižších oblastech města byly vysázeny i okrasné stromy, ve vyšších polohách by však neměly šanci přežit.

Geography

Elfové upravili horu od úpatí až po hrad Clorion velmi osobitým způsobem. Doslova ji přeměnili na stále stoupající cestu plnou krásy a elegance, kde příroda plynule přechází v civilizaci v dokonalé harmonii.

Natural Resources

Přímo ve městě se nacházel důl na stříbro, elfové však na Alamenetu kutali jen málo a více těžili v oblastech mimo město. Na Alamenetu také pramení minerální voda, která je rozvedena po celém městě, aby k ní měl přístup každý. Jsou zde také horké prameny, které se používaly k vytápění některých částí města a také jako lázně.
Alternative Name(s)
Královské město
Type
Large city
Population
2000
Location under
Owning Organization

Komentáře

Please Login in order to comment!