Maveric

WIP
WIP
This Article is still a wip!
Needs: reformatting, images, and more info

A maveric is someone who doesn't fit into any of the other Ethnicity. Usually free spirited and informal.   It is commonly believed that this applies to all havocbreakers, and is what separates pirate empires from crime syndicates.
Not all havocbreakers are maverics though, and not all maverics are havocbreakers.

Naming Traditions

Other names

Naming rules are all over the place. Some use traditional naming conventions while others use those from sub cultures and other ethnicities, and yet others still just make up whatever they want.

Naming

Most Maveric names are actually nicknames, or at least found their origins in them.

Family Names

Berj
/bɛɹʒ/
Bori
/buɹi/
Buchhead
/bəçhhɛɑd/
Candur
/çɑndəɹ/
Ehr
/ɛhɹ/
Harc
/hɑɹç/
Hill
/hill/
Hujo
/həʒu/
Janus
/ʒɑnəç/
Jiwja
/ʒiaʒɑ/
Jrace
/ʒɹɑçɛ/
Lamora
/lɑɱuɹɑ/
Longtail
/lunʒdɑil/
Lonj
/lunʒ/
Okram
/udɹɑɱ/
Razorwinj
/ɹɑzuɹainʒ/
Roza
/ɹuzɑ/
Wecd
/aɛçd/
Woodrich
/auudɹiçh/

Given Names

An
/ɑn/
Anna
/ɑnnɑ/
Axel
/ɑzɛl/
Azzy
/ɑzza/
Bearl
/bɛɑɹl/
Beau
/bɛɑə/
Blaze
/blɑzɛ/
Blindfish
/blindvizh/
Bopper
/bubbɛɹ/
Buckeye
/bəçdɛaɛ/
Cage
/çɑʒɛ/
Carma
/çɑɹɱɑ/
Cdar
/çdɑɹ/
Coar
/çuɑɹ/
Cuzi
/çəzi/
Darc
/dɑɹç/
Ede
/ɛdɛ/
Emma
/ɛɱɱɑ/
Euji
/ɛəʒi/
Fleta
/vlɛdɑ/
Gingka
/ʒinʒdɑ/
Hal
/hɑl/
Honey
/hunɛa/
Inga
/inʒɑ/
Iska
/izdɑ/
Jaguar
/ʒɑʒəɑɹ/
Jak
/ʒɑd/
Jako
/ʒɑdu/
Jecce
/ʒɛççɛ/
Kabo
/dɑbu/
Lala
/lɑlɑ/
Lan
/lɑn/
Lia
/liɑ/
Lucky
/ləçda/
Mal
/ɱɑl/
Mar
/ɱɑɹ/
Mel
/ɱɛl/
Nelly
/nɛlla/
Nic
/niç/
Olav
/ulɑv/
Ora
/uɹɑ/
Ragged
/ɹɑʒʒɛd/
Ray
/ɹɑa/
Razor
/ɹɑzuɹ/
Rea
/ɹɛɑ/
Roa
/ɹuɑ/
Ron
/ɹun/
Roza
/ɹuzɑ/
Slick
/zliçd/
Solar
/zulɑɹ/
Sparks
/zbɑɹdz/
Taliesin
/dɑliɛzin/
Tang
/dɑnʒ/
Tezu
/dɛzə/
Tila
/dilɑ/
Trigger
/dɹiʒʒɛɹ/
Vic
/viç/
Whisper
/ahizbɛɹ/
Wildfire
/aildviɹɛ/
Yharna
/ahɑɹnɑ/
Zehi
/zɛhi/


Cover image: Setting Cover by Lengna(Paper)