Elf

Je název nejstarší z mladších ras. Elfové jsou od ostatních velmi odlišní ve svém přístupu k životu, myšlení i filozofii. Říká se o nich, že jsou nejkrásnější a nejušlechtilejší. Občas příslušníci ostatních ras říkají, že elfští muži jsou tolik zženštilí, že je od žen nelze rozeznat. Elfové občas mohou působit vážně, uzavřeně či arogantně, neboť své emoce nejčastěji vyjadřují uměním. Elfové jsou nepočetná rasa, která však velmi ovlivnila běh světa i život ostatních národů.

Basic Information

Biological Traits

Elfové jsou přibližně stejně vysocí jako lidé, mají však daleko útlejší postavu. Jejich fyziologie a metabolismus jim zabraňuje obezitě. Většina elfů je tedy šlachovitých a mrštných. Stavba jejich těla je absolutně rovnoměrná, jsou velmi lehcí. Oplývají přirozenou lehkostí a elegancí a prakticky každý jejich pohyb vypadá jako taneční kreace. Díky celkově útlejší stavbě těla jsou elfové mrštnější a ohebnější než lidé. Umí velmi dobře rozkládat váhu svého těla, a mají rozvinutější smysl pro rovnováhu, díky čemuž se dokážou pohybovat prakticky neslyšně a jistě.

Genetics and Reproduction

Elfové se rozmnožují klasickým pohlavním stykem, jejich porodnost je však značně nižší než u lidí, většinou vychází jedno dítě na pár.

Growth Rate & Stages

Pohlavně dospívají mezi 12 a 15 lety, kdy také nejrychleji rostou.

Ecology and Habitats

Elfská rasa byla vždy přitahována divokými kraji, které osidlovali tak, aby nenarušovali jejich nebezpečnou krásu.

Dietary Needs and Habits

Preferují vyváženou stravu, většinou loví divokou zvěř, z rostlinné stravy preferují lesní plody a divoce rostoucí ovoce a zeleninu.

Biological Cycle

Elfům se s přibývajícím věkem tvoří pouze pár jemných vrásek. Netrpí stařeckými skvrnami, jejich kůže si zachovává mladistvou pružnost a hebkost. Nemají také sklon přibírat ani ztrácet vlasy ani na stáří.

Additional Information

Social Structure

Donedávna elfové neuznávali a nepoužívali peníze. Každý jedinec dostával to co potřeboval a ještě víc, pokud přispíval společnosti. Byly zde majetkové a sociální rozdíly, avšak žádný elf nikdy nežil v nedostatku. Neexistují krádeže ani žebráci. Pro každého elfa jsou také dostupné vyšší cíle, pokud k jejich dosažení věnuje dostatečné úsilí a předvede dostatečné výsledky.

Facial characteristics

Elfům nerostou vousy, jejich rysy jsou většinou ostré a pohledné, brada bývá úzká a rty tenké. Oči elfů bývají hluboké a nos rovný. Elfové mají lehce zašpičatělé ušní boltce, o něco málo delší, než lidské uši. Většina elfů, mužů i žen si pěstuje dlouhé rovné husté vlasy.

Geographic Origin and Distribution

Nejhojněji jsou nyní elfové rozšíření v Averionu, nějaké lze ještě nalézt v Chorii a dále na severu, zbytek elfů se usadil na jihu Elvanu.

Average Intelligence

Elfové jsou velmi bystří a oplývají logickým myšlením. Je u nich častá vysoká inteligence a ve srovnání s ostatními rasami vyšší vzdělání. Elfské děti většinou vychovávají rodiče, už od útlého věku je začínají učit všem důležitým věcem, které se liší v závislosti na povolání rodičů a kraji, ve kterém žijí. Obecně jsou elfové nejvzdělanější a mají nejrozšířenější gramotnost. Ve věku 10 let se elfské dítě přihlásí do učení k nějakému mistrovi a v patnácti letech se oficiálně pokládají za dospělé a učí se na vlastní pěst. Elfové každé řemeslo studují a rozvíjejí důkladně.

Perception and Sensory Capabilities

Elfové mají obecně lepší smysly než například lidé, zejména pak zrak a sluch, je mezi nimi také častější magické nadání.

Civilization and Culture

Naming Traditions

Elfové většinou mají jen jedno jméno, které má v jejich jazyce jistý význam, jsou však i běžná jména, která konkrétní význam nemají. Málokdy mají dva elfové stejné jméno, většinou jsou jména unikátní. Rodové jméno mají pouze příslušníci elfské šlechty. Mezi známá elfská jména patří Litar, Ilisar, Caialon, Eladrin, Sindviel, mezi známá rodová jména patří Nintalor, Askendai, Talcaron, Ilnivar, Ataräin.

Major Organizations

V historii elfové založili celkem tři království. Prvním z nich byl Averion, země skrytá pod korunami Lesů příběhů. Druhým bylo království Chorie, založené na území Temných hor. Třetím a nejmladším královstvím je Lyrothen v jižním Elvanu.

Beauty Ideals

Za symbol krásy jsou mezi elfy zlaté nebo stříbrné vlasy a bílé oči. Elfové jsou obecně krásní, v jejich vlastních řadách jsou však v popředí jedinci, kteří splňují tyto charakteristiky.

Courtship Ideals

Elfové jsou velmi umělecky založení, je proto zvykem že muž při námluvách svou vyvolenou obdaruje sochou, malbou, či zazpívá píseň, kterou složil na její počest. Druhá možnost získat přízeň své vyvolené je nějakým odvážným skutkem. Považuje se také za zdvořilé zeptat se nejdříve rodičů budoucího partnera na svolení, před samotným spojením do páru.

Relationship Ideals

Elfské páry spolu bývají, dokud se oba milují, jakmile jedna nebo obě strany ztratí zájem o starého partnera, rozchází se hledají jiného. Pro elfy je stěžejní pocit opětování. Pokud jejich city nejsou opětovány, vytrácí se. Děti rozdělených párů zůstávají s matkou, ale stýkají se i s otcem.

Average Technological Level

Elfové jsou nejzkušenější rasou ve zpracování dřeva, elfské lodě jsou velmi kvalitní a estetické, hudební nástroje dokonce nejkvalitnější ze všech. Elfové jako první z mladších ras objevili výrobu stříbrocele. Jsou také dobří v alchymii a léčitelství. Co se týče průmyslu a pokroku jsou elfové spíše podprůměrní, sice svět kolem sebe rádi zkoumají a objevují, avšak své znalosti nepoužívají k tomu, aby si usnadnili práci. Věří, že skutečné dokonalosti nelze dosáhnout zjednodušováním.

Major Language Groups and Dialects

Všichni elfové užívají elfský jazyk, z nichž každé etnikum má svůj vlastní dialekt. Elfové většinou také hovoří obecnou řečí.

Common Etiquette Rules

Při formálních událostech začíná konverzaci vždy ten níže postavený. Pokud promluví ten výše postavený, projevuje tak úctu a respekt.

Elfské ženy nejsou nijak znevýhodňovány jako třeba lidské. Dělají tedy ženskou práci stejně jako mužskou a to platí i u mužů.

Elfové nemají manželství, ale druhy a družky, jsou spolu, dokud se milují a pokud se milovat přestanou, najde si každý z nich někoho jiného.

Elfové pohřbívají své mrtvé dle různorodých tradic, od podzemních hrobek, přes vyslání mrtvého na pouť po řece, po kremaci. Tato zvyklost závisí na kraji a postavení elfa.

Elfové při vítání návštěvy skloní hlavu a ruce rozpřáhnou dlaněmi k hostu. Pakliže dotyčnému nevěří, nechají oči otevřené, je-li host důvěryhodný, zavřou na okamžik oči.

Při vyjádření respektu elfové mírně skloní hlavu. Při vyjádření hlubokého respektu se ukloní celou horní polovinou těla.

Při formálních jednání velmi dbají na správné oslovení a titulování. Tituly, které elfové používají, jsou: král, královna, princ, princezna, lord, lady, itär, a další.

Common Dress Code

Elfové se rádi oblékají do jasných pastelových barev. Jejich oděvy bývají přiléhavé a elegantně jednoduché. Rádi se zdobí různými brožemi a svému stylu přizpůsobují i účes a to nezávisle na postavení. Říká se, že elfský řemeslník by svým oděvem a vstupováním mnohdy předčil lidskou šlechtu. Co se týče barvy, většinou elfové nosí takové, které korespondují s barvami jejich lenního pána, pokud se jedná o uniformu. Běžné oblečení bývá v barvách černé, bílé, zelené, červené, modré a fialové. Na cestách si často oblékají šedá ponča.

Culture and Cultural Heritage

Většina elfů má umělecké cítění, které vkládá do jakékoli činnosti, která je mu blízká. Svá díla pak předvádění na četných oslavách a sešlostech, kde se zároveň mohou pokochat a inspirovat výtvory druhých. Kamkoli elfové přišli, snažili se více přizpůsobit přírodě, než přírody přizpůsobit sobě, tím se hodně liší od většiny ostatních ras.

Všechna elfská díla mají svůj specifický vzhled, který snoubí praktičnost s estetikou. Elfové nešetří vzácnými materiály na zdobení svých výrobků, mají rádi oblé a ohnuté tvary. Oblibenými motivy pro zdobení jsou popínavé révy nebo nápisy.

Common Customs, Traditions and Rituals

Svátky

Elfské slavnosti jsou zasvěceny ročním obdobím a živlům, které tato období symbolizují. Dále pak oslavují příchod nového roku. Všechny tyto slavnosti mají společné, že se do měst a vesnic sjíždějí řemeslníci a umělci, kteří zde prezentují svá díla. Zpívají se tematické písně pro danou slavnost, tancuje se, hrají se divadelní hry a probíhají různá představení. Všechny tyto slavnosti také trvají přesně čtyři dny.

Slavnosti Země

Probíhají uprostřed jara, tedy 14. – 17. dubna. Během těchto oslav probíhají různé umělecké soutěže, kde cílem umělců je vytvořit co nepozoruhodnější předmět za použití živlu země. Během slavností také probíhá veškerá setba.

Slavnosti Ohně

Probíhají uprostřed léta, tedy 14. – 17. července. Během těchto oslav elfští kejklíři soutěží o titul nejlepšího pána ohně. Kejklíři předvádějí ohnivá vystoupení plná plivání ohně, žonglování se zapálenými předměty a další manipulace s ohněm.

Slavnosti Vzduchu

Probíhají uprostřed podzimu, tedy 14. – 17. října. Během této oslavy se pořádají soutěže v pouštění papírových draků. Je také zahájena sklizeň.

Slavnosti Vody

Probíhají uprostřed zimy, tedy 14. – 17. ledna. Během této oslavy se pořádají sněhové bitvy a umělecké soutěže ledových sochařů.

Nový Rok

Oslavy nového roku začínají již na konci starého roku, tedy 29. Února a pokračují až do 2. Března.

History

Elfové se oddělili od astalari přibližně tisíc let nazpět. Na lodích, které postavili, přepluli Vnitřní moře a v roce 503 před Darem se usídlili v Lesích příběhů a založili království Averion. Zde žili poměrně pokojně, izolovaní od ostatních mladších ras, kterou tou dobou vznikaly.

V roce 263 před Darem Ilisar Nintalor pocítil touhu odejít z poklidného života pod zelenou střechou a zjistit, co dalšího svět nabízí. Tehdy s sebou odvedl velkou část lidu a severně od Averionu založil království Chorie, které vydobyl od obrů.

V roce 28 před Darem se Choria rozpadla a část elfů vedená lordem Liare Askendai odplula do Elvanu, kde založili království Lyrothen.

Historical Figures

Během elfské historie se objevilo mnoho jmen, jejichž vlastníci si byli připomínáni ještě dlouho po jejich smrti. Mezi ně patřili například:

Ilisar Nintalor - první král Chorie

Litar Askendai - legendární lord a bojovník, který vycvičil první zpívající čepele

Caialon Nintalor - původně elfský princ, kterému jeho otec upřel právo na trůn, kvůli jeho temné a zvrácené povaze, nyní démon

Virien - držitel elfské moudrosti a vysoce nadaný léčitel, který velmi rozvinul elfskou léčebnou alchymii

Ärvendü - strážce temné brány, který většinu svého života prožil v Temném světě a po svém návratu ochraňoval materiální svět před démony

Taluvan - první elf ovládající vznešenou magii, člen a vůdce zpívajících čepelí

Interspecies Relations and Assumptions

Elfové obecně jsou vůči ostatním rasám spíše chladní uzavření či povýšení. Specificky se to liší pro každé etnikum zvlášť. Zajímavostí však je i to, že jednotlivá elfská etnika se nemusí ani mezi sebou.
Origin/Ancestry
Původní elfové se vyvinuli z astalari před asi tisícem let odpojením od astalarské kultury.
Lifespan
65 let
Conservation Status
Elfové jsou momentálně ohroženým druhem, neboť ve známém světě jich už zbývá jen několik tisíc.
Average Height
170 až 185cm
Average Weight
60 - 70kg
Average Physique

Elfové všeobecně respektují přírodu a její zákony, i když každý trochu po svém. Neznečišťují, zbytečně nezabíjejí zvěř, ani nekácejí stromy. Všichni elfové jsou také nadšení umělci, rádi vytvářejí nové věci a mají skvělý smysl pro detail. Rádi nosí zdobené oděvy, zbroje i zbraně, dokonce i své budovy staví tak, aby plnily účel, ale také uspokojovaly estetické potřeby majitele. Někteří elfové neuznávají peníze. Elfové hodně dbají o svoji reputaci mezi sebou, i u ostatních národů. Dávají si velký pozor na to, aby se neznemožnili a vystupovali vždy s hrdostí.

Elfové milují zpěv, jejich písně bývají vážnějšího, teskného rázu, vzpomínající na časy zašlé slávy, ale také písně o budoucnosti, bitvách a hrdinských činech. Jsou také velmi hloubavá a vážná rasa, navzdory tomu se však umí překvapivě dobře bavit, když je správná příležitost. Elfové také uznávají hrdiny dávných časů a snaží se napodobovat, či překonávat tyto ideály.

Body Tint, Colouring and Marking
Kůže elfů je bledší než u lidí, vlasy mívají mnoho různých barev, stříbřitou, bílou, pšeničnou, slunečnicovou, zlatou, světle hnědou, kaštanovou, nebo úhlově černou. Oči elfů mohou být oříškové, tmavě hnědé, šedé, černé, bílé, světle modré, indigově modré, temně modré, světle zelené, jedově zelené tmavě zelené, modrozelené a v jistých případech také červené.
Related Materials

Articles under Elf


Komentáře

Please Login in order to comment!