BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Der Femin länteläinen

Der Femillä asuu merkittävä määrä väestöä, joka periytyy saaren länteläisen valtion ajoilta. He ovat kulttuurillisesti merkittävästi assimiloituneet vallalla olevaan Itäläiseen kulttuuriin. Lisäksi heidän kulttuurinsa on erkaantunut mantereen kulttuurista verrattain varhain.   He puhuvat äidinkielenään länsikielen murretta, joka on saanut paljon vaikutteita kaikkiin osa-alueisiinsa itäkielestä. Se edustaa muutenkin arkaaista murrelinjaa, nk. luoteishaaraa.  

Etnisyyden edustajia

Pihlaja Tilhi
Parent ethnicities
Related Locations

Articles under Der Femin länteläinen


Comments

Please Login in order to comment!