BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Tasankojen väki

Tasankojen väki on Keskivuorten itäpuolisilla kuivilla tasangoilla elävä länsikielen murretta puhuva nomadinen kansa. He elättävät itsensä paimentolaisina ja kaupankäynnillä. Tasankojen heimot ovat säännöllisesti hävittäneet ja vallanneet itäisen Länsimantereen kaupunkeja, joten ne ovat saaneet paljon vaikutteita tasankolaisilta.

Culture

Culture and cultural heritage

Tasankolaiset ovat nomadeja, joten heidän kulttuurinsa perustuu karjaan, joka onkin heidän ylpeydenaiheensa. Moni kaupunkilaisten tuntema karjarotu on alunperin peräisin tasankolaisilta. He liikkuvat vuoden aikojen mukana laumojen perässä ympäri tasankoja, eivätkä perusta pysyviä kaupunkeja. Paikoilleen asettuvat tasankolaiset assimiloituvat nopeasti viljelyväestöön, mutta tuovat mukanaan vaikutteita omasta kulttuuristaan.
Parent ethnicities

Comments

Please Login in order to comment!