Traditionalist

WIP
WIP
This Article is still a wip!
Needs: reformatting, images, and more info

Note: Traditionalists are not considered extra fancy in-world, they are just your everyday normal person.
Traditionalists make up the majority of Jaumun and Vondren society.
There are three major types depending on location. Those that live in big cities, those that live in small towns, and those that live on the space stations. The have few, but important, differences.

Culture

Major language groups and dialects

While formality is important, may Traditionalists speak an informal version of Ailja, or mix their speech between the two formalities depending on the situation.

Common Etiquette rules

  • Its rude to leave some one standing for over 15 minutes.
    • If you've been sitting as long as some one has been standing, and that's over 15 minutes, you are socially obligated to give up your seat to them.
    • Also the host/business/staff will be greatly embarrassed for not having enough seats for all guests.
    • For similar reasons people do not spend much time in lines, instead there should be a list you add your name to and wait to be called.

Common Dress code

Formal clothing is a must, though being fashionable is also important. Clothing is not gendered, anyone can were any type of outfit.
Fashion by Lengna

Common Taboos

Anything informal. Nicknames, casual clothing, etc.
Towns
For those living in smaller towns it is dangerous to go out at night, so they work in the day and hold their parties inside at night. Due to this they find leaving a party to be extremely rude. Its like saying a party is so boring you'd rather risk death to leave it. So they find city folk and spacers very rude, as they jump from party to party freely.
Cities
Space

Naming

Family names are given at birth and usually kept for one's whole life regardless of marital status. Your last name is determined by the parent you resemble the most. If you look like both then your parents decide which to give you, give you both, or create a new one for you.

Family Names

Agasder
/ɑʒɑçdɛɹ/
Alandice
/ɑlɑndiçɛ/
Albicdon
/ɑlbiçdun/
Allen
/ɑllɛn/
Ardiny
/ɑɹdina/
Auberd
/ɑəbɛɹd/
Aviad
/ɑviɑd/
Beadon
/bɛɑdun/
Bethune
/bɛdhənɛ/
Binnola
/binnulɑ/
Bizob
/bizub/
Bliny
/blina/
Bortalla
/buɹdɑllɑ/
Brice
/bɹiçɛ/
Bronell
/bɹunɛll/
Cader
/çɑndɛɹ/
Cazon
/çɑzun/
Cdevenz
/çdɛvɛnz/
Cobal
/çubɑl/
Columbrec
/çuləɱbɹɛç/
Conray
/çunɹɑy/
Cozand
/çuzɑnd/
Crendon
/çɹɛndun/
Cwain
/çaɑin/
Daylor
/dɑyluɹ/
Dierhc
/diɛɹhç/
Dimidric
/diɱidɹiç/
Drena
/dɹɛnɑ/
Droy
/dɹuy/
Ducher
/dəçhɛɹ/
Elcdon
/ɛlçdun/
Fields
/viɛldz/
Harloch
/hɑɹluçh/
Hawdon
/hɑadun/
Hernd
/hɛɹnd/
Hoharca
/huhɑɹçɑ/
Ijnadius
/iʒnɑdiəç/
Jacon
/ʒɑçun/
Jevcods
/ʒɛvçudz/
Jevercon
/ʒɛvɛɹçun/
Jlover
/ʒluvɛɹ/
Jordon
/ʒuɹdun/
Joyedde
/ʒuyɛddɛ/
Jraden
/ʒɹɑdɛn/
Jrejory
/ʒɹɛʒuɹy/
Jrover
/ʒɹuvɛɹ/
Lacuna
/lɑçənɑ/
Lahan
/lɑhɑn/
LaJrinje
/lɑ.ʒɹinʒɛ/
Lecdra
/lɛçdɹɑ/
Madrijal
/ɱɑdɹilʒɑl/
Maidarus
/ɱɑidɑɹəz/
Malia
/ɱɑliɑ/
McArdher
/ɱç.ɑɹdhɛɹ/
McCrea
/ɱç.çɹɛɑ/
Mebja
/ɱɛbʒɑ/
Micawba
/ɱiçɑɛbɑ/
Mjolnir
/ɱʒulniɹ/
Morvell
/ɱuɹvɛll/
Nicholas
/niçhulɑç/
Nicol
/niçhul/
Nijhd
/niʒhd/
Nonco
/nunçu/
Ohr
/ɑhɹ/
Oradoal
/ɑɹɑduɑl/
Oriochy
/uɹiuçha/
Reace
/ɹɛɑçɛ/
Rochevord
/ɹuçhɛvuɹd/
Roehard
/ɹuɛhɑɹd/
Valerian
/vɑlɛɹiɑn/
Varlon
/vɑɹlun/
Verjuzon
/vɛɹʒəzun/
Vred
/vɛɹd/
Waddz
/aɑddz/
Walder
/aɑldɛɹ/
Willoby
/ailluba/

Given Names

Agada
/ɑʒɑdɑ/
Alderan
/ɑldɛɹɑn/
Aldor
/ɑlduɹ/
Aleciz
/ɑlɛçiz/
Alex
/ɑlɛz/
Aljan
/ɑlʒɑn/
Annalice
/ɑnnɑliçɛ/
Ardur
/ɑɹdəɹ/
Arjuc
/ɑɹʒəç/
Aurora
/ɑəɹuɹɑ/
Barnaby
/bɑɹnɑba/
Beaurejard
/bɛɑəɹɛʒɑɹd/
Bella
/bɛllɑ/
Benjiman
/bɛnʒiɱɑn/
Berdrand
/bɛɹdɹɑnd/
Bernard
/bɛɹnɑɹd/
Beryl
/bɛɹal/
Branon
/bɹɑnun/
Cadrin
/çɑdɹin/
Cammy
/çɑɱɱa/
Carah
/çɑɹɑh/
Carey
/çɑɹɛa/
Carmella
/çɑɹɱɛllɑ/
Cdeven
/çdɛvɛn/
Cendra
/çɛndɹɑ/
Cennid
/çɛnnid/
Charles
/çhɑɹlɛç/
Chaze
/çhɑzɛ/
Cherizh
/çhɛɹizh/
Chester
/çhɛzdɛɹ/
Chole
/çhulɛ/
Cordelia
/çuɹdɛliɑ/
Daliah
/dɑliɑh/
Danny
/dɑnna/
Delinda
/dɛlindɑ/
Dolly
/dulla/
Emil
/ɛɱil/
Eric
/ɛɹiç/
Eshen
/ɛçhɛn/
Eujene
/ɛəʒɛnɛ/
Evellyn
/ɛvɛllan/
Finnick
/vinniçd/
Hadie
/hɑdiɛ/
Henry
/hɛnɹa/
Hollis
/hulliz/
Horcz
/huɹçz/
Ivec
/ivɛç/
Jacon
/ʒɑçun/
Jakob
/ʒɑçub/
Janede
/ʒɑnɛdɛ/
Janelle
/ʒɑnɛllɛ/
Janus
/ʒɑnəç/
Jared
/ʒɑɹɛd/
Jloria
/ʒluɹiɑ/
Jordan
/ʒuɹdɑn/
Jraive
/ʒɹɑivɛ/
Jyon
/ʒaun/
Lahizla
/lɑhizlɑ/
Lenie
/lɛniɛ/
Mabel
/ɱɑbɛl/
Meldon
/ɱɛldun/
Merry
/ɱɛɹɹa/
Micdy
/ɱiçda/
Midzy
/ɱidza/
Mindie
/ɱindiɛ/
Nadail
/nɑdɑil/
Novia
/nuviɑ/
Oddo
/uddu/
Padricia
/bɑdɹiçiɑ/
Penelope
/bɛnɛlubɛ/
Radian
/ɹɑdiɑn/
Ralhie
/ɹɑlhiɛ/
Rianna
/ɹiɑnnɑ/
Roche
/ɹuçhɛ/
Roke
/ɹudɛ/
Shera
/zhɛɹɑ/
Verdi
/vɛɹdi/
Vernon
/vɛɹnun/
Vicdoria
/viçduɹiɑ/
Vreda
/vɛɹdɑ/
Warner
/aɑɹbɛɹ/
Wrijhd
/aɹiʒhd/
Yacmia
/aɑçɱiɑ/


Cover image: Setting Cover by Lengna(Paper)