BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Bateria Ezenowa

Baterią ezenową, z samej definicji, zwie się każdy przedmiot zdolny do przechowywania znacznych ilości energii ezoterycznej przez bliżej niezdefiniowaną ilość czasu. Baterię można wykorzystać na dwa sposoby: można albo wykorzystać ją w konstrukcji przedmiotów arkanicznych, albo wchłonąć przechowywaną w niej energię, co pozwala magom wykorzystać ją do rzucania zaklęć. Bateria ezenowa jest zazwyczaj cylindrycznym lub podobnym pojemnikiem zbudowanym z solidnego, izolującego ezen materiału, takiego jak metal lub kryształ. W jego wnętrzu znajduje się organiczny materiał, taki jak mączka kostna, drewniany wiór lub materiał roślinny, który służy za magazyn energii. Każda bateria ma zawleczkę, której otwarcie tworzy przerwę w izolacji obudowy, prowadząc do wypuszczenia ezenu do otoczenia.

Mechaniki i wewnętrzne funkcjonowanie

Naturalna tendencja energii ezoterycznej do gromadzenia się, a także wysoka przewodność ezoteryczna materiałów organicznych pozwala baterii ezenowej ją magazynować, nie pozwalając na jej wyciek. Naładowanie baterii ezenem wymaga maga. Aby to uczynić, mag musi otworzyć zawleczkę baterii i wejść w fizyczny kontakt z jej przewodem. Wtem musi siłą własnej woli "wlać" zgromadzony w ciele ezen do znajdującego się wewnątrz baterii materiału magazynującego. Po napełnieniu, zawleczka baterii zostaje szczelnie zamknięta, co zapobiega wyciekaniu ezenu do atmosfery.   Wykorzystanie energii zmagazynowanej w baterii wymaga otwarcia zawleczki. Przewód baterii pozwala na przepływ energii, która może zostać wchłonięta przez zdolną do tego istotę lub wykorzystana w funkcjonowaniu technologii arkanicznej. W przypadku tego drugiego najczęściej mamy do czynienia ze specjalnie przygotowaną do tego baterią, której przewód doprowadza się do odpowiedniego arkanu zaklęcia. Należy zaznaczyć, że źródło tego ezenu również musiałoby być istotą zdolną do rzucenia tego zaklęcia. Jeżeli ezen wlany w zaklęcie pochodzi od kogoś, kto nie byłby zdolny do aktywowania zaklęcia z powodu np. braku wiedzy, również jego ezen "nie zrozumie" zadanych mu komend.
Typ przedmiotu
Power Storage / Generator
Surowce i składniki
Obudowa baterii winna być wykonana z materiału jednocześnie wytrzymałego i izolującego energię ezoteryczną, takiego jak stal lub kwarc. W przypadku metali, najlepiej sprawują się tę najgęstsze, natomiast w przypadku kryształu, najlepiej sprawują się te o najwyżej wartości twardości i stabilności. Wewnątrz pojemnika znajduje się miejsce na materiał organiczny. Najlepiej do zadania nadają się materiały zwierzęce, takie jak mączka kostna, jednak materiały pochodzenia roślinnego, takie jak bawełna, również spełniają zadanie. Istnieją również alternatywy ciekłe, takie jak woda destylowana, oraz gazowe, takie jak metanol lub gazy naturalne. Dodatkowo przydaje się uszczelka wykonana z syntetycznego materiału, która służy jako dodatkowy element izolujący materiał magazynujący od otoczenia. Wreszcie, potrzebny będzie dodatkowy materiał przewodzący ezen w stanie stałym, który będzie służył za złącze baterii. Tę funkcję zazwyczaj spełnia miniaturowy katalizator, najczęściej wykonany z drewna, kości lub sznurka wykonanego z materiału roślinnego. Dodatkową praktyką jest przykrycie całej konstrukcji miękkim, ale wytrzymałym materiałem ochronnym takim, jak skóra.   Naładowanie gotowej baterii wymaga czynnika ludzkiego: maga, cechującego się wysokim potencjałem ezoterycznym i pojemnością ezenową.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild