Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Shou

Naming Traditions

Feminine names

Bai, Chao, Jia, Lei, Mei, Qiao, Shui, Tai

Masculine names

An, Chen, Chi, Fai, Jiang, Jun, Lian, Long, Meng, On, Shan, Shui, Wen

Family names

Chien, Huang, Kao, Kung, Lao, Ling, Mei, Pin, Shin, Sum, Tan, Wan

Encompassed species

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild