BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Nova Babylon

01-04-6000

Created by

Nova Babylon is een ruimte station in de derde zonnestelsel, vlak bij de bewoonde planeet Catia. De witte zon van dit zonnestelsel geeft het ruimtestation haar energie.  

Written works

Books