BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Zálesák

"V divočině je jako doma, neztratí směr ani netrpí hladem. Voda je jeho živel a řeky jsou pro něj cestami spolehlivě vedoucími k cíli"

Zdroj: schopnosti hraničáře

Postava je zběhlá (některé manévry zdarma) v hledání cesty, potravy a přístřeší v divočině, v lovu zvířat, rybolovu a vytváření loveckých pastí, ve zpracování a prodeji kořisti, v činnostech vyžadujících otužilost a v plavání i plavbě malým plavidlem.

bez aktivace, Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!