BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Stopař

"Kde jiní vidí pouze brázdu ve sněhu, on dokáže rozpoznat stopy pěti mužů, kteří odnášeli hledanou ženu směrem na sever"

Zdroj: schopnosti hraničáře

Postava je zběhlá (některé manévry zdarma) v stopování a zakrývání stop.

bez aktivace, Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!