BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Průzkumník

"V přírodním terénu se pohybuje tiše jako duch a jeho bystrému zraku nic neunikne"

Zdroj: schopnosti hraničáře

Postava je zběhlá (některé manévry zdarma) v  tichém pohybu, skrývání se a  odhalování skrytých tvorů či věcí v divočině. 

bez aktivace, Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!