BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Jedna duše

"Dokáže si své zvíře vycvičit tak, že na sebe cizího člověka nenechá ani sáhnout"

zdroj: schopnosti hraničáře

Hráč může určit, jak bude reagovat ochočené zvíře jeho postavy na tvora, který se s ním právě pokouší navázat kontakt (například pes může odmítnout nabízený pamlsek i v nepřítomnosti svého pána, kůň může na zahvízdnutí shodit jezdce, který se na něm pokouší ujet). To platí, pokud není zvíře očarováno.

aktivace, 1 Vliv

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!