BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Dravčí instinkty

"Snad je to dar od bohů k ochraně lidí, že vnímá nestvůry jakýmsi vnitřním zrakem"
Zdroj: schopnosti zaklínače

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže vnímat netvory, i když je nevidí ani neslyší. Může tedy vycítit přítomnost netvora šestým smyslem a dokáže se s ním bez omezení střetnout i ve tmě nebo v jiných situacích, kdy nemůže používat běžné smyly.

Bez aktivace, Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!