Duch in Mage the Ascension M5 | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Duch

Duch wpływa na świat duchów, duchy, a nawet do pewnego stopnia na odbicie wystarczająco złożonych istot w świecie duchów, które niektórzy ludzie nazywają „duszami”. Na upiory również można wpływać magią Ducha, ale wymagane jest dodanie Entropii.
Po wydarzeniu Burzy Awatarów poruszanie się przez Zasłonę jest bardziej niebezpieczne. Rzuć jedną kością za każdy poziom Zasłony i dodatkową kością na każdy poziom paradoksu, każdy sukces powoduje otrzymanie jednego punktu poważnych obrażeń. Uszkodzeń tych można by uniknąć między innymi przechodząc się w miejscach, gdzie wartość Zasłony jest równa zeru.

Grubość Zasłony

Zasłona ma wartość od 0 (jeśli w ogóle nie występuje) do 5 (bardzo technologiczne środowisko). W miastach grubość Zasłony jest zwykle równa 3. Aby przedostać się na drugą stronę (zmysłami lub fizycznie), Mag musi mieć efektywność przynajmniej na poziomie Zasłony.

Możesz zajrzeć na drugą stronę Zasłony, jak również wyczuć silne wrażenia pozostawione w miejscu przez silne wydarzenia emocjonalne.

●●

Mag może wpływać na małe rzeczy po drugiej stronie Zasłony, przymusić duchy, aby przekroczyły Zasłonę (aby wpływać na Upiory, konieczna jest Entropia). Ponad to możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie grubości Zasłony, utrudniając lub ułatwiając podmiotom po jednej stronie postrzeganie, oddziaływanie lub przechodzenie na drugą. Jeśli Zasłona została niedawno przełamana, Mag może ponownie otworzyć ścieżkę na drugą stronę, w ten sposób wchodząc lub wychodząc z Umbry. Możliwe jest wyczuwanie silnych emocji związanych z przedmiotami.

●●●

Mag może przejść przez Zasłonę, obudzić lub uśpić duchy przedmiotów i miejsc oraz bezpośrednio zadawać obrażenia duchom. Może również przywoływać wybrany typ duchów do lokalizacji, a nawet, jeśli ma jakieś połączenie, przywołać konkretnego ducha.

●●●●

Mag może tworzyć lub niszczyć szczeliny w Zasłonie, przyzywać w materialnej formie i zmuszać duchy, oraz wiązać ducha z obiektem materialnym, tworząc w ten sposób Fetysz.

●●●●●

Mag może przywoływać i kształtować materiał królestwa duchów według własnego uznania, tworząc nowe królestwa lub uzdrawiając duchy. Może również przekroczyć Zewnętrzny Horyzont, wpływać na Awatary innych Magów i je atakować.←Pierwsza
Czas→

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild