BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Gods-Eye, Stad der Religie

Gods-Eye is een eiland dat bij het koninkrijk Altea hoort. Het eiland zelf is de plek waar vroeger de Fontein der Eeuwige Jeugd bestond en waar alle gouden van oud hun onsterfelijkheid hebben verkregen. Na veel misbruik en corruptie droogde de fontein op een dag uit het niets op. Er zijn geruchten dat er nog druppels van de fontein bestaan genaamd Godentranen en bewaard worden verspreid in Avia. Er wordt ook gezegd dat deze druppels ongelofelijke genezende krachten hebben, maar dat zijn maar geruchten. Omdat Gods-Eye de geboorteplaats was van alle goden die nu het pantheon vormen, is het ook de religieuze hoofdstad van de zeven koninkrijken en is er tot op zekere hoogte vrijheid van godsdienst. Gods-Eye is een enorm grote stad met van allerlei districten, volkeren, rassen, tempels en andere dingen. Er worden zelfs rondleidingen gegeven door de stad en langs de fontein in het midden van de stad.   Hier is een lijst van alle goden die het pantheon vormen:   Iessach, godin van Liefde en Rechtvaardigheid Mitsu no Hane: Valor, Mercy & Zeal, engelen van moed, genadigheid en ijver Purphoros, God van de Staalovens en Edelstenen Neptula, Godin van de Zee en de Wind Pan Gu, God van de Regenwouden en natuur Mortue, God van de dood en het hiernamaals Meisterweg van Sun Tzu, beschermheer van diegenen die ten strijde trekken   Verder is er ook nog het oude pantheon wat men The Old Gods noemt. Deze drie machtige wezens regeerden elk delen van Avia in vroege tijden met IJzeren vuist en zonder te geven om het welzijn van de 'mindere' wezens in Avia. Zij werden uit het zadel gelicht door enkele van de huidige goden. Het gaat om Lleth, Old God van Gedachten, Tarruk, Old God van Woede en Haat, en C'Thun, Old God van Chaos en Madness.   Lleth, een van de zwakkere 3, was verslagen door de drie Vleugels, met name Vleugel Mercy, die het in een andere gedaante vast wist te ketenen waar het alleen door te sterven uit zou kunnen ontsnappen. Lleth zwerft nu rond in de diepzee van Avia onder de naam Levanoth en kan met overblijfselen van zijn krachten een Icurres-Storm.       Plotpoints in

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!