Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Anal fixsation. Divination 1
ANAL

Traditions Components
divine somatic verbal
Cast Range Target Duration Saving Throw
Touch 2 mål Instant Fort
Description
Du gir 4d4 + charisma, Anal nytelse og 2 persistent anal nytelse til opptil 2 mål. Ett av målene må være noe Anal.   Critical Success Målet tar ingen effekt
Success Målet tar halv nytelse og ingen persistent nytelse.
Failure Målet tar full nytelse.
Critical Failure Målet tar dobbel Anal nytelse og dobbel Anal persistent nytelse.
Heightened (+1) Anal nytelse går opp med 2d4, og persistent anal nytelse øker med 1.

Created by

Bjørn Erik.

System

Pathfinder 2e

Statblock Type

Spell

Link/Embed