BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Znamení raidho

"Ochranné znamení umožňující ostatním, aby pohlédli do očí hrůzám, jimž vědmák čelí každý den"
Zdroj: zaklínací znamení

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže na dálku snížit znamením Ohrožení komukoliv, kdo je ve střetu s nemrtvými, oživenými či běsy.

bez aktivace, Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!