BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Vetřelci

"Vycítí na dálku cizí tvory, pro něž není divočina domovem"

Zdroj: schopnosti druida

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže v divočině určit, kterým směrem se do vzdálenosti asi jedné hodiny chůze nacházejí tvorové, již zde nejsou doma.

aktivace, 1 Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!