BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Magický štít (Magomágen)

Zdroj: kouzla čarodějů
magenergie: První kolo 2 magy, každé další 1 mag
dosah: 0
rozsah: oblast před kouzelníkem; rozměry závisí na jeho velikosti
vyvolání: 1 kolo
trvání: dle dodané magenergie

Kouzlo vytvoří před kouzelníkem neviditelnou bariéru, která se s ním pohybuje a má následující vlastnosti: 1. Pravděpodobnost zásahu kouzelníka jakýmkoliv bleskem se snižuje na polovinu. 2. Kvalita zbroje proti útoku dračím dechem se zvyšuje o 9. 3. Kvalita zbroje proti všem útokům střelnými a vrhacími zbraněmi se zvyšuje o 7. 4. Kvalita zboje proti všem útokům tváří v tvář se zvyšuje o 5. Je samozřejmé, že všechny tyto výhody se vztahují pouze na útoky vedené zepředu. Neméně d ůležité je také to, že chce-li kouzelník, chráněný tímto štítem, zaútočit některým z výše uvedených zp ůsob ů, je penalizován stejným zp ůsobem. Trvání kouzla určuje kouzelník při jeho seslání a během dalších kol se už na magický štít nemusí soustředit. Jestliže chce trvání kouzla prodloužit, musí seslat nové kouzlo.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!