BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Dvojitý sek

Zdroj: Kouzla chodcova meče

Cena: 8 (zdroj, Mana meče)

Trvání: 1 kolo

Toto kouzlo hráči umožní, aby v jednom kole zaútočil dvakrát. Hráč tak získá bonusovou akci, která lze použít pouze k účelům boje s očarovanou zbraní.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!