BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Falzen-Linenské Hanzovní Království

Centrální část Qenderlandu

"Zažehněte očistné ohně, Herr Schemig a veďte své Elvenjägery! Křišťálově čistá noc nás skryje ve své náruči a plameny osvítí všechno, co je nečisté a nelidské."
 
Erminfried Sličný, první noc Křišťálového pogromu proti Elfům
  Kolébka víry v Erminfrieda Sličného a počátek elfsko-lidské války - to vše leží na území tohoto státu. V porovnání s ostatními nejde o nijak velký lidský stát, psaly se zde však dějiny světa v minulosti a píší se zde i nyní.   Najdeme zde centrum církevní moci Erminfriedské církve.   Stát, který se cítí být vzorem lidství i víry.   POLITICKÝ SYSTÉM   Hanzovní systém vlády, v čele království stojí vládnoucí hanza s hlavním městem, ve kterém se nachází panovník a nejvyšší šlechta:  
 • Falzen-Linenská královská hanza (Falzenberg)
  Pět hanzovních celků pod správou regentů:  
 • Ulmenská hanza (Ulmen)
 • Severní Falzenská hanza (Alzberg)
 • Jižní Falzenská hanza (Leiben)
 • Linenská hanza (Linz)
 • Böhmenská hanza (Prag)
  V každé hanze se dále nachází:  
 • Hauptmann Hauptquartier (velitel místní vojenské posádky a posádka samotná financovaná ze státních zdrojů)
 • Oberleutnant Hauptquartier (velitel a jemu svěřená četnická posádka Feldjägerů financovaná z místních zdrojů)
 • Inquisitorium (místní velitelství inkvizice a inkviziční posádka financovaná z církevních zdrojů)
 • Elvenjäger Bataillon (velitelství a posádka Elvenjägerů financovaná ze státních zdrojů, částečně také církevních)
 • Kirchliche Gemeinschaft (místní církevní sdružení, kláštery a menší celky, financováni z části z církevních, z časti z místních zdrojů)
  Jednotlivé hanzy soupeří o moc a největší vliv, někteří regenti pak upřednostňují vlastní zájmy před zájmy své svěřené oblasti, to jen prohlubuje řadu dalších problémů a vede ke korupci.   PRÁVO   Právo vymáháno Feldjägery (četníky) samotnými, případně ve spolupráci s náboženskými představiteli. Zvlášť těžké náboženské delikty spadají do jurisdikce inkvizice.   Mimo zákon je zde postaveno Elfství - domácí Elfové pronásledováni, nemají práva, nesmějí nic vlastnit. Elfové z cizích zemí jsou tolerování s výhradami nebo na zvláštní povolení.   Magie je rovněž postavena mimo zákon, oficiální Cech mágů rozpuštěn během Válek s magiky.   NÁBOŽENSTVÍ, KULTURA A VZDĚLANOST   Náboženství: Radikální věřící v Erminfrieda Sličného   Na víru dohlížejí Ermikruciáni a doplňuje je několik dalších zákonem uznávaných a řádů (Sliční rytíři, Seedamenská Inkvizice, Řehole Ultrapyiova).   Kulty mimo oficiální náboženství jsou zakázány. A téměř vše je označeno za heretické, protierminfriedské,...   Ve městě Ezenfield leží centrum erminfriedské církve - tedy sídlo papeže a kardinálů.   Podle učenců lze Falzen-Linenské hanzovní království blíže popsat, s ohledem na smýšlení většiny obyvatel, jako "silně medievalské" (rozumějme "silně zaostalé, plné pověr, bludů a mýtů"). To vede především na venkově k problémům.   Stát má několik univerzit zaměřených na obchod a náboženství, jsou zde také hlavní výcviková centra pro církevní řády.   MÍSTNÍ A ZAHRANIČNÍ POMĚRY   Napjaté vztahy s okolím, ale nyní relativně neutrální. Pohraniční šarvátky s Chevaliérským královstvím kvůli náboženským otázkám a kritika jejich příliš světského životního stylu. Situaci udržuje neutrální především silný vliv obchodních cechů.   Důležité obchodní vztahy a složité vazby obchodních cechů, četné stříbrné doly na severu a zlaté a stříbrné doly na jihu.   Další problémy pramení ze složení obyvatelstva:  
 • 40% Falzenský rod
 • 30% Linenský rod
 • 30% Böhmenský rod
  Falzenský a Linenský rod tvoří pevné spojenectví a utiskují (podle svého mínění oprávněně) Böhmenský rod. Útisk má historicko-nábožený důvod, Böhmenský rod prý velmi dlouho váhal, než se přidal na stranu Erminfrieda Sličného a k jeho svaté válce s Elfy. Böhmenský rod tak přispěl ke zbytečným ztrátám na životech mezi lidmi a k prodloužení války. A proč Böhmenský rod váhal? Podle Falzen-Linenů především z toho důvodu, že: "... se matkám rodí z řití, je nečistý, zašpiněný vědmáckou krví, plný bastardů a nehodný Erminfriedských ideálů."   Staletí křivd a vzájemné nevraživosti vyústily nakonec ve vleklou občanskou válku, ve které nakonec obě strany uzavřely napjatý mír.
BONUS PRO HRÁČE   1. Prototyp nudného šermíře: +10 Swords skills   2. A víra tvá...: +10 Erminfriedské náboženství   3. Věrouka: +10 Erminfriedský lore
JAZYK A DIALEKT  
 • Obecná germanika (Obecná řeč)
 • Církevní germanolatina (Oficiální církevní dialekt)
 • Falzen-Linenský dialekt
 • Böhmenský dialekt

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!