Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Krigsherren / The Warlord

I silfrepublikken blir avgjørelser som omhandler republikkens sikkerhet tatt av krigsherren. Krigsherren er en viktig politisk skikkelse i senatet og har mulighet til å avgjøre uavgjorte avstemninger og kan nedstemme et hvert forslag som krigsherren anser som problematisk for republikken. Krigsherren er stemt inn med minst 2/3 flertall i senatet og sitter på livstid eller til senatet tar tilbake tittelen ved en tilsvarende avstemming.   In the republic of silf all desicions concerning the safety of the republic fall to the Warlord. The Warlord is an important political individual in the senate and is able to solve ties in votes and may veto any propositions that might affect the republics safety. The Warlord is elected by the central senate with at least a 2/3 majority. The title is for life or until revoked by a vote in the central senate.

Qualifications

For å kvalifisere seg til rollen som krigsherre må man tilhøre høyadelen, ha lang erfaring innen republikkens politiske struktur og vist seg egnet til et slikt embete. Embete er svært ettertraktet og mange bruker hele livet sitt for å plassere seg nært den sittende krigsherren i håp om å bli anerkjent.   To qualify for the role of Warlord one needs to be of a high noble birth, have extensive political experience and otherwise shown enough merit to warrant such a position. The position of Warlord is highly sought after and many spend years trying to position themselves near the Warlord so they can be acknowledged as possible candidates.

Requirements

Å være høyadelig er i utgangspunktet nok for å være godkjent som krigsherre.   To be born a high noble is technically enough to be concidered the position of Warlord.

Appointment

Sentralsentatet i republikken stemmer inn en person i rollen med minst 2/3 flertall og har deretter en lengre offentlig sermoni for å vise den nye krigsherren til folket.   The republics central senate votes for a new Warlord, who needs at least two thirds majority. After there is a large public ceremony to announce the new Warlord to the people.

Duties

Krigsherren er forventet å gå foran som et godt eksempel for alle silf og er forventet å forholde seg avbalansert og rasjonell til en hver tid.   The Warlord is expected to be a prime example for all silf and have to be balanced an rational in all things.

Responsibilities

Krigsherren er sentralsenatets leder og ordstyrer og har avgjørende stemme i uavgjorte saker. I alle saker knyttet til krig eller sikkerhet har krigsherren absolutt makt. Det er forventet at viktige anliggende som ikke haster tas opp med sentralsenatet, men det er ikke nødvendig.   The Warlord is the central senates leader and moderator and have a desicive vote in all ties. In any and all cases concerning war or the safety of the republic the Warlord wields absolute power. If the case is not very urgent, the Warlord is expected to bring it by the central senate, but is not obligated to.

Benefits

Rollen som krigsherre fører med seg en del goder. I tillegg til en svært omfattende gasje så følger det med en landområder og et palass i Kith Falkarith .   The Warlord gets a generous salary and the title comes with lands and a palace in Kith Falkarith

Accoutrements & Equipment

Krigsherren har to seremonielle gjenstander som brukes i spesielle anledninger. En svært ornamentert sabel og en klar blå kappe med gullkanter.   The Warlord has to ceremonial objects that is used on special occations. An very ornamented sabre and a cape in clear blue with gold trim.

Grounds for Removal/Dismissal

Om krigsherren viser seg å være uegnet kan en avstemming i sentralsenatet med 2/3 flertall avsette krigsherren. If the Warlord is unfit for the title the central senate can, with a 2/3 majority vote, dismiss the Warlord.

Type
Nobility, Military
Source of Authority
Sentralsenatet / The central senate
Length of Term
På livstid eller til avsatt av centralsenatet. / For life or until removed by the central senate.
Related Locations
Related Organizations

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!