Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kreda

hlavní město Kredevy a Thiry

Kreda je hlavní, současně i největší město Kredevského království, a také hlavní město celého Thirského císařství. Leží ve středu Kredevy v regionu Kroll, mezi Shtyrskými horami a nejdelší kredevskou řekou, Fallel. Nachází se tu mohutný a velice důležitý hrad Harskir, sídlo thirské císařské rodiny. Kvůli tomu je Kreda vysoce chráněné město, obehnané mohutnými hradbami a strážnými věžemi.  

Historie

První éra

Když byla bohy Sin'gaduine stvořena Plathira, vlčí bohyně Naithiren se postarala o zaplnění jejích lesů vlky. První pravlci, tedy prapředci, se usadili v oblasti Shtyrských hor. Území bylo výhodné nejen díky horám, ve kterých si pravlci stavěli doupata, ale také díky blízké řece Fallel, která pro ně byla hlavním zdrojem vody. Tato pozice umožňovala pravlkům pohodlný život bez většího cestování, což nakonec hrálo klíčovou roli v rozvoji pravlčí civilizace. Kmen, který jako první v Thiře získal a rozvinul znaky komplexní společnosti, byl vlčí kmen Bórů. Tento kmen ve vyspělosti předběhli pouze Utnalové, a to za pomoci dračích kamenitů, které našli ve Fordolských horách.  

Vznik města

Kreda jako město vznikla až v době pozdní Fölanorské éry na základech tehdejšího bórského hradiště. To bylo jedinečné díky své skvělé, strategické pozici, která se opět ukázala jako klíčová v dalším rozvoji civilizace. Vysoké Shtyrské hory a široká řeka Fallel poskytovaly hradišti ochranu před nájezdy ostatních kmenů, a v horách byla navíc velká naleziště stříbra. Jeho těžba a následné zpracovávání na nejrůznější výrobky tak vedly k rychlému pokroku a úspěšnému obchodování s ostatními zeměmi. Kolem hradiště se během let rozrostlo mnoho pozemků a přístřešků, ve kterých se usadili ostatní. Celá oblast značně prosperovala.  

Krollské knížectví

První větší zkouškou obrany prošlo město v době, kdy začali území dnešní Kredevy zabírat Nynattané, kmen pocházející ze severu. Mnohé Bóry vytlačili na jih, ovšem Kreda nátlaku odolala a tamní Bórové se přílivu nového kmene ubránili. I přesto však bylo město a jeho okolí poznamenané bitvami, které se tu odehrávaly. To nastartovalo mnohé přestavby, a nakonec i oficiální založení nového státu Krollského knížectví tehdejším bórským vůdcem, Nomenurem. Kreda se tak ocitla ve středobodu politického rozvoje na celém území dnešní Kredevy.  

Rod Kaslos

Pod vládou rodu Kaslos se město rozrůstalo. Po přílivu severního kmene se začalo město skutečně zaplňovat Bóry, kteří tu hledali bezpečné útočiště. I díky tomu se Kreda velmi brzy vyšvihla ve velikosti i v počtu, a pokračovala ve svém rozkvětu.   Temné období pro celé město přichází smrtí knížete Harila Kaslose, který se nakazil vzteklinou a zabil celou svou rodinu. Krollské knížectví se tak ocitlo bez panovníka. Mezi obyvateli propukl zmatek, a dřív, než se podařilo chaos utišit, už padla Kreda se svými zeměmi do tlap cizího rodu pocházejícího ze západu, Viralltům.  

Rod Virallt

Virallti byli velice mocichtiví a bojoví rod. Již začátkem své vlády se nový kníže Dhumas Virallt zaměřil na zabírání nového území, což Kredu posunulo sice vpřed v oblasti bezpečnosti, ovšem za cenu své krásy. Bylo to právě za vlády Viralltů, kdy se postavily vysoké a mohutné hradby s věžemi, které obklopují Kredu dodnes.  

Rod Zimerius

Svou pověstnou krásu však Kreda získala zase zpátky, když se k vládě dostal nový rod Zimerius ze severu. Ti se totiž zaměřili na vnitřní správu státu a nová území získávala výhradně mírovou cestou. I přesto, že bylo Krollské knížectví spojeno s Tharronským knížectvím, aby dohromady vytvořili Kredevské království, zůstala Kreda jako hlavní město celého státu. Díky tomu se většina pozornosti přesunula sem, a město začalo znovu vzkvétat.

Základní informace

Typ: hlavní město   Stát: Kredevské království   Hrabě: Liron III. Zimerius   Hraběnka: Mara I. Zimerius

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Kreda