BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Uzdrav lehká zranění

zdroj: hraničářská kouzla II. stupně

cena: 3 (zdroje, Duše)

dosah: dotyk

rozsah: 1 postava

vyvolání: 3 kola

trvání: stále

Toto kouzlo postavě vyléčí zranění za 2–7 životů, přičemž počet životů po vyléčení nikdy nemůže překročit základní počet životů postavy.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!