BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Odstraň ochromení

zdroj: hraničářova kouzla II. stupně

cena: 4 (zdroje, Duše)

dosah: dotyk

rozsah: 1 postava

vyvolání: 2 kola

trvání: stále

Tímto kouzlem lze odstranit mdloby, ochromení, křeče a podobné stavy

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!