BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Něco z ničeho

"Nepotřebuje železa ani oka z drátů, k vytvoření smrtící léčky mu stačí kus provazu a nůž"

Zdroj: schopnosti hraničáře

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže i bez vynaložení koupených surovin vytvářet lovecké pasti se silou až do výše své Duše.

aktivace: 1 Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!