BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Najdi zvíře

zdroj: druidská kouzla I. stupně magenergie: 5 magů

rozsah: okruh o poloměru 10 mil

vyvolání: 1 směna

trvání: ihned

působení: 6. úroveň

četnost: kdykoliv

druh: osobní

Funguje jako druidovo kouzlo najdi bytost (PPP), ale s tím rozdílem, že šaman může hledat jen zvířata (X).

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!