BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Najdi stopy

zdroj: hraničářská kouzla I. stupně

magenergie: 2 (zdroje, Duše)

dosah: 0

rozsah: jen hraničář

vyvolání: 2 kola

trvání: 6 směn

Zvyšuje pravděpodobnost úspěšného stopování v jiném než nepoužitelném terénu o 25 %. Sešle-li na sebe hraničář pod vlivem kouzla najdi stopy další kouzlo najdi stopy, nezvýší se pravděpodobnost úspěšného stopování, ale trvání obou kouzel se sčítá.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!