BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Mluv se zvířaty

zdroj: druidská kouzla I. stupně

cena: 3 (zdroje, Duše) za první kolo, 2 (zdroje, Duše) za každé další

dosah: 20 sáhů

rozsah: 1 zvíře

vyvolání: 2 kola

trvání: dle dodané magenergie

Toto kouzlo účinkuje pouze na typická nefantastická zvířata (medvěd, slon, tučňák), pokud ovšem mají alespoň zvířecí inteligenci (tj. inteligenci 1, žádné žížaly, chrousti). Během trvání kouzla může hraničář klást zvířeti jednoduché otázky a obdrží stejně jednoduché odpovědi. V jednom kole lze položit jednu otázku a dostat na ni odpověď.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!