BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

matení stop

zdroj: hraničářská kouzla II. stupně

cena: 1 mag za směnu a tvora

vyvolání: 1 kolo

pomůcky: různé

Chodec velikosti B nebo C za sebou může zanechávat libovolnou stopu bytosti velikosti A, B nebo C a chodec velikosti A za sebou může zanechávat libovolnou stopu bytosti velikosti A nebo B. Krom toho za sebou nemusí zanechávat vůbec žádnou stopu. Chodec toho dosahuje pomocí umného zakrývaní stop a výběru míst, kudy chce projít. PJ vždy zváží, zda v daném terénu lze nezanechávat stopy (např. hluboký měkký sníh), a chodce případně upozorní, že zde to možné není. V každém případě však může chodec pozměnit svou stopu tak, aby nebylo poznatelné, o jakou bytost se jedná. Proti druidovi ve hvozdu je toto kouzlo neúčinné. Snaží-li se chodce vystopovat druid mimo hvozd nebo jiný chodec, háže si sesilatel kouzla proti pasti Roz-l-úspěch při matení/neúspěch. Je vidět, že před hraničářem na stejné nebo nižší úrovni chodec dokáže vždy úspěšně zmást stopu. Úspěšné zmatení stopy může mít dle úvahy PJ pro pronásledovatele za následek snížení pravděpodobnosti úspěchu při stopování až na 0 %. Matení stop může chodec na 16. úrovni uplatnit toliko na sebe, pro vyšší úrovně platí stejná pravidla jako u matení pachů.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!