BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Levitace (Planere)

Zdroj: kouzla čarodějů magenergie: 3 magy za první a 1 mag za každou další směnu
dosah: dotyk
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 3 kola
trvání: podle dodané magenergie


Příjemce kouzla se může volně horizontálně i vertikálně pohybovat (jako ve stavu beztíže). Zátěž postavy nesmí být větší než 2 000 mn. Postava nemůže volně „létat", ale může např. slézat ze ď bez obavy z pádu. Měj na paměti, že i když postava zdánlivě nic neváží, přesto si zachovává svou hmotnost a setrvačnost, to znamená, že například není možné si s ní pohazovat jako s balónkem. Pokud odněkud spadne, snáší se pomalu k zemi, a to rychlostí 1 sáh za kolo.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!