BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

K neutahání

"Stačí mu trochu si zdřímnout a je zase čilý jako rybička"

zdroj: schopnosti chodce

Při nedostatečném odpočinku si postava doplní 2 vyčerpané zdroje navíc.

bez aktivace, Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!