BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Hypnóza (Sómnos)

Zdroj: kouzla čarodějů
magenergie: Životaschopnost x 2
past: Int+Roz - 6 - 0 dosah: 5 sáhů
rozsah: 1 humanoidní postava
vyvolání: kolo
trvání: 1- směny

Po seslání tohoto kouzla může kouzelník ovládat jedna humanoidní stvoření (člověka, skřeta apod.). Instrukce ovšem musí být zadávány v co nejjednodušší formě, tj. jednoznačné, jednoduché věty. Zhypnotizovaná postava se pokusí splnit i velmi obtížný a nebezpečný příkaz, ale nikoli vysloveně sebevražedný (například začne slézat dolů z ochozu věže,-ale neprobodne se mečem). Posthypnotický příkaz; Zhypnotizované postavě je možné uložit jeden tzv. posthypnotický příkaz. Musí to být nějaký jednoduchý pokyn, například: „Zapomeň na to, co jsi právě dělal!" nebo „Při slově fialka' kýchni" a podobně. Posthypnotický příkaz může jít i proti zájmům postavy, například: „Vyhýbej se dotyku zlata," ale není možné postavě uložit nějaký pocit, například: „Nesnášíš zlato." Na uložení posthypnotického příkazu je zapotřebí dalších 10 magů. Po skončení kouzla si postava všechno pamatuje, ledaže by dostala od kouzelníka posthypnotický příkaz, aby na všechno zapomněla. V případě, že dojde ke konfliktu různých (post)hypnotických příkazů, háže si kouzelník, který příkaz zadal později, proti pasti Roz - 5 - poslechne nový/starý příkaz. Roz se srovnává s úrovní kouzelníka, který zadal původní příkaz. Pokud kouzelník uspěje, - oběť poslechne jeho nový příkaz, pokud neuspěje, oběs se řídí původním příkazem, ovšem kouzelník to nemusí poznat.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!