Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

WOLNE MIASTO HERSHIRE

Structure

Księstwo jest republiką, której organami są Rada Miejska i Burmistrz. 
W skład tej pierwszej wchodzi pięciu rajców miejskich wybieranych raz na 10 lat przez obywateli Hershire i rezydentów, mieszkających w mieście co najmniej 5 lat, w wyborach powszechnych. Rada podejmuje decyzje za pomocą głosowania, większością głosów. Kompetencje Rady:
• powołuje i odwołuje burmistrza spośród członków Rady Miejskiej na 10 letnią kadencję;
• odwołuje członków Rady, kiedy trwale nie są w stanie sprawować swojego urzędu, nie jest znane ich miejsce pobytu przez co najmniej pół roku lub dopuścili się poważnego przestępstwa albo zdrady;
• decyduje o terminie wyborów na członków Rady;
• tylko jej członkowie mają inicjatywę prawodawczą;
• tworzy prawo obowiązujące na terenie Republiki;
• decyduje o wypowiadaniu wojny i zawieraniu traktatów, w tym handlowych, z innymi państwami;
• decyduje o nadaniu lub pozbawieniu obywatelstwa Wolnego Miasta Hershire;
• jej członkowie wchodzą w skład Sądu Ławy Miejskiej, który jest instancją odwoławczą od orzeczeń sędziego Hershire.

Z kolei Burmistrz jest organem wykonawczym, który zarządza Republiką i reprezentuje ją na zewnątrz. Jego pozostałe uprawnienia to:
• powoływanie sędziego Hershire;
• powoływanie Dowódcy Straży Miejskiej Hershire, Strażnika Wodnego, Komendanta Milicji Hershire;
• nadawanie tytułów i odznaczeń;
• w razie parzystej liczby głosów podczas głosowania w Radzie, jego głos przeważa.

Burmistrzem Hershire jest obecnie Tobi Broadback, który sprawuje tę funkcję już 15 lat. Natomiast rajcami są: Mario Tabali, Fastolf Bolger, Jakob Martens no i Tobi Broadback.

Spory czy przestępstwa na terenie miasta w pierwszej instancji rozstrzyga sędzia mianowany przez burmistrza. On także decyduje o tym, czy podejrzany zostanie aresztowany czy będzie odpowiadał z wolnej stopy. Od jego rozstrzygnięć w poważniejszych sprawach można odwołać się do Sądu Ławy Miejskiej, w skład którego wchodzi trzech rajców miejskich. Sąd nie posiada odrębnego budynku, a mieści się na trzecim piętrze ratusza.
Na terenie księstwa obowiązuje zwyczajowe prawo, które generalnie jest przestrzegane (w tym tak dziwny zwyczaj jak zakaz pieczenia i sprzedaży placków drożdżowych przez nie-niziołków). Kary nie są bardzo surowe, ale strażnicy miejscy działają dość sprawnie. Oczywiście czasami można załatwić sprawę wręczając łapówkę lub kogoś zastraszając, ale nie jest to dominujący sposób załatwiania spraw.

Public Agenda

Celem burmistrza jest uczynienie z księstwa regionalnej potęgi gospodarczej. W tym celu stara się promować eksport wina i fajkowego ziela oraz prowadzić politykę zagraniczną która zapewni bezpieczeństwo i rozwój obywatelom miasta.

History

Różne osady istniały w tym miejscu od niepamiętnych czasów. Przełom nastąpił, kiedy 30 lat temu bogaci mieszczanie obalili okrutnego księcia Artura Strasznego, który do tej pory władał miastem, które wtedy nazywało się Księstwem Hershire. Mieszczanie po jego obaleniu utworzyli republikę i ogłosili Hershire wolnym miastem.

Demography and Population

Populacja księstwa wynosi 4000 mieszkańców, z czego 70% to ludzie, 25% niziołki a 5% pozostałe rasy. Księstwo jest dość zamożne. Spora część mieszkańców (30%) należy do klasy średniej. Stać ich na utrzymanie siebie i rodziny oraz sporadycznie na przedmioty zbytku. Niewielka grupa (10%), głównie ludzi, to osoby bardzo bogate, które nie muszą zarabiać na swoje utrzymanie. Mają spore majątki, służbę, ochronę. 50% to mieszkańcy, których stać co najwyżej na utrzymanie siebie i rodziny. Nie posiadają majątku, żyją w wynajmowanych izbach, trudnią się niskopłatną pracą najemną, ledwo starcza im na utrzymanie, czasami nie mają co włożyć do garnka. Ostatnie 10% to najbiedniejsi mieszkańcy żyjący kątem u innych, gdzie popadnie. Imają się prostych zajęć, żebrzą, często są chorzy, upośledzeni, nieporadni.
Ponad połowa mieszkańców księstwa zajmuje się produkcją żywności. Wśród tej grupy ludności znajdują się prawie wszyscy niziołkowie. Ponad 500 mieszkańców to wykwalifikowani rzemieślnicy produkujący wyroby na potrzeby księstwa i niekiedy eksportujący swoje produkty do księstw ościennych. Są oni zrzeszeni w cechy rzemiosł, których władze (za wyjątkiem producentów fajkowego ziela i wina) znajdują się w Domu Cechowym. Obecnie w księstwie zarejestrowane są cechy aptekarzy, bartników, cyrulików, bednarzy, cieśli, garncarzy, kołodziejów, kaletników, fajczarzy, flisaków, furmanów, gołębiarzy, jubilerów, lichwiarzy, karczmarzy, kowali, krawców, łuczarzy, młynarzy, murarzy, rusznikarzy, piekarzy, piwowarów, płatnerzy, powroźników, rybaków, rzeźników, szewców, ślusarzy, winiarzy, zbrojmistrzów.
Oprócz tego około 400 osób zajmuje się zawodowo handlem. Drugie tyle to niewykwalifikowani pracownicy najemni tacy jak np. woziwodowie, domokrążcy, zamiatacze ulic, posługacze, tragarze, praczki, prostytutki. Około 100 mieszkańców zajmuje się administracją księstwa. Są więc swego rodzaju urzędnikami, skrybami. Kolejne 100 osób to strażnicy miejscy i różnego rodzaju ochroniarze. Około 50 osób para się wykonywaniem zawodów artystycznych takich jak kuglarstwo, malarstwo, rzeźbiarstwo, snycerstwo, tworzenie muzyki.
Rozwarstwienie dochodów prowadzi do tarć między mieszkańcami miasta. Tarcia te dodatkowo pogłębia niechęć biedniejszych, ludzkich warstw społeczeństwa, do całkiem dobrze sytuowanych niziołków. Ponadto nadal istnieją mieszkańcy, głównie ludzie, którym dobrze żyło się za czasów Artura Strasznego i nie są zadowoleni z tego, że księstwo ma formę republiki, która dopuszcza do wyboru władzy przez wszystkich mieszkańców - w tym biednych i głupich. Ich zdaniem konsekwencją tego był wybór niziołka na burmistrza, co tej części mieszkańców księstwa nie mieści się w głowie.

Territories

Księstwo rości sobie prawa do terenu znajdującego się w zakolu Grzmiącej Rzeki, po jej północnej stronie. Zachodni skraj tego obszaru wyznacza rzeka, na której znajduje się most, a za nim tereny Hrabstwa Lorraine. Wschodni skraj dochodzi do ujścia Rzeki Szponów. Księstwo uważa za wyłącznie mu należne tereny gór zwanych Łysymi Kopami.

Military

Siłę militarną księstwa można określić jedynie poprzez porównanie do księstw ościennych. Bez wątpienia nie może się ona równać z potęgą Barak Varru, Imperium czy Kislevu, ale jak na lokalne warunki jest ona całkiem przyzwoita.
Porządku w księstwie pilnuje 50 zawodowych strażników. W razie zagrożenia księstwo może zmobilizować 800 mieszkańców, którzy są przeciętnie wyszkoleni i wyposażeni. Najbardziej wprawni są w używaniu broni strzeleckiej. Oprócz tego księstwo ma środki na najęcie kompanii 300 pieszych najemników na 2 miesiące. Chlubą księstwa są dwie rzeczne galery pościgowe.

Religion

W księstwie znajdują się świątynie Esmeraldy, Shallyi, Thala i Rhyi, Maana i Morra. Zabronione jest wyznawanie bogów Chaosu. Pozostali bogowie mają swoje kapliczki. Najważniejszą świątynią w mieście jest świątynia Thala i Rhyi.
Jeżeli chodzi o magię, to jej praktykowanie w księstwie jest dozwolone za wyjątkiem parania się nekromancją. Generalną zasadą jest to, aby praktykowanie magii nie szkodziło innym osobom.

Foreign Relations

Księstwo jest solą w oku sąsiednich księstw. Dzieje się tak dlatego, że owe księstwa władane są przez władców absolutnych, nie znoszących sprzeciwu, których słowo jest prawem. Tymczasem Wolne Miasto Hershire jest republiką, której obywatele mogą czuć się podmiotowo a nie przedmiotowo, a to dlatego, że mają wpływ na wybór władzy tj. Rajców i pośrednio Burmistrza. Po stronie władców księstw ościennych budzi to niepokój, bo z jednej strony obawiają się, że te "republikańskie" nastroje mogą udzielić się także mieszkańcom ich księstw i w konsekwencji mieszkańcy mogą się zbuntować i ich obalić. Z drugiej zaś strony istnieje realna obawa, że mieszkańcy ich księstw będą chcieli osiedlić się w Wolnym Mieście Hershire, gdzie będą mieli szansę na lepsze warunki życia. Z tego też powodu relacje Wolnego Miasta Hershire z sąsiednimi księstwami nie są najlepsze.
Jakby tego było mało są także inne powody, dla których relacje te są napięte. I tak, Wolne Miasto Hershire ma od lat spór z Hrabstwem Lorraine o most na rzece, która stanowi granicę między tymi księstwami. Most ma istotne znaczenie, bo stanowi jedyną dogodną przeprawę przez rzekę i można pobierać na nim myto. W tej chwili należy on do Hrabstwa Lorraine, ale w przeszłości bywało różnie. Wolne Miasto Hershire ma także spór z Palatynatem Schwerin o garbarnie na Grzmiącej Rzece. Otóż Palatynat czerpie spore dochody z obróbki skór zwierzęcych, a do tego potrzebne są garbarnie, które Palatynat usytuował przy Grzmiącej Rzece. Niestety, garbarnie bardzo zanieczyszczają rzekę, skąd wodę czerpią mieszkańcy Wolnego Miasta Hershire. Wreszcie Wolne Miasto Hershire ma uzasadnione pretensje do Księstwa Trestu o to, że jego łowcy od czasu do czasu chwytają obywateli Wolnego Miasta i sprzedają ich na targu niewolników.
Oprócz tego, Wolne Miasto Hershire czuje zagrożenie ze strony zwierzoludzi i mutantów ze Śmierdzących Bagien. Jest także niepokojone podjazdami orków z Klanu Żelaznego Szponu. Stałym zagrożeniem są również nieumarli z Misaraty. Wprawdzie nie próbowali podbijać Wolnego Miasta, ale nigdy nie wiadomo co uczynią. W końcu to nieumarli.

Agriculture & Industry

Księstwo słynie z produkcji wina i fajkowego ziela. Znane jest także z produkcji cegieł.

Trade & Transport

Księstwo czerpie zyski z handlu pomiędzy Katajem i innymi krajami dalekiego wschodu a Barak Varrem i leżącymi za nim Tileą i Estalią.

Infrastructure

W mieście dwie główne ulice są brukowane. Wybrukowany jest także plac przed ratuszem i świątynią Thala i Rhyi. Pozostałe ulice to klepisko. Księstwo nie ma systemu kanalizacyjnego.
W północno-zachodniej części miasta zamieszkiwanej przez niziołki budynki są parterowe, ceglane lub drewniane, kolorowe, kryte strzechą, usytuowane pośród niewielkich poletek, zagród czy sadów. Tworzą nieduże, ale dobrze utrzymane gospodarstwa. W centrum miasta mieszkają zamożniejsi ludzie, domy są tutaj nawet trzypiętrowe, ceglane bądź szachulcowe i malowane na różne kolory, niekiedy zdobione freskami lub płaskorzeźbami. Ich dachy pokrywają dachówki lub drewniane, smołowane gonty.
Na obrzeżach miasta oraz w dzielnicy portowej dominują budynki szachulcowe, niskie, rzadko bielone wapnem, przez to szare z uwagi na kolor wyschniętej gliny na ścianach. Dachy kryte są strzechą, rzadziej gontem.

Wolność ponad wszystko!

Founding Date

1 dzień Zmiany Roku 2493


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Komentarze

Please Login in order to comment!
5 Jan, 2019 11:09

nice city, especially the map, the emblem and it's reference to the produced goods of the city.

5 Jan, 2019 19:11

Thanks. Map was made in Inkarnate. Emblems in Gimp 2.0. Unfortunatelly all writings are in Polish and I have no time to translate it into English. Soon I will be using this world (Księstwa Graniczne means Border Princes) in my sandbox campaign in Warhammer 2 ed. RPG.

1 Dec, 2019 12:25

Fajny artykuł (szczególnie mapka). Jedyna rzecz, która mi trochę przeszkadza to to, że cały tekst jest pogrubiony. Myślę że niepotrzebnie zwiększa to objętość i tak już dużego artykułu.