Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Úvod

Tieto stránky sú určené hráčom takzvaných "pen and paper" RPG hier a formou turistického sprievodcu popisujú fiktívny svet Krasavy, ktorý môžu hráči využiť ako pozadie pre tvorbu ich vlastného dobrodružstva.

Krasava je chladná riedko obývaná severská krajina rozlohou porovnateľná s Poľskom. Krajina je na technologickej úrovni neskorej doby železnej, resp. ranného stredoveku. Pre lepšiu predstavu by sa dala krasavská spoločnosť veľmi zjednodušene prirovnať ku Keltom strednej Európy z čias prelomu letopočtov alebo k obdobiu príchodu Slovanov.

Svet Krasavy nie je naviazaný na žiadny konkrétny herný systém, dá sa preto aplikovať na ľubovoľný RPG systém podobnej technologickej úrovne. V záujme univerzálnosti nie sú v obsahu stránok explicitne spomínané prvky fantasy. Pri tvorbe konkrétnych dobrodružstiev sú fantasy prvky jednoducho doplniteľné podľa konkrétnych potrieb RPG systému alebo vytváraného herného príbehu, podobne ako si ich doplnili do svojich dobrodružstiev odohrávajúcich sa v Krasave aj autori týchto stránok.

Riedkosť osídlenia Krasavy bola autormi zvolená zámerne, nakoľko spoločenské pravidlá takéhoto sveta sú výrazne menej komplexné v porovnaní s pravidlami fungovania vo veľkých mestách či krajinách s komplikovanou spoločenskou štruktúrou. Podrobnejšie zdôvodnenie k výhodám takéhoto prístupu je uvedené v Manifeste moderného hráča, na základe ktorého bol svet Krasavy vytvorený a ktorým sa autori riadili aj pri ich vlastnej hre.

V textoch sú pre jednoduchosť a čitateľnosť používané naše štandardné pojmy pre kalendárne mesiace, dni v týždni, teploty v stupňoch Celzia či vzdialenosti (1 míľa = 1 kilometer).

Podobne ako v našom európskom svete je sever chladnejší ako juh, na severe sú v zime dni veľmi krátke, v lete veľmi dlhé. Nakoľko sú tieto stránky písané v Slovenčine, lokálne krasavské názvy vychádzajú rovnako zo Slovenčiny. Názvy miest či mená ľudí mimo Krasavy sú zámerne neslovenské, keďže z pohľadu Krasavčanov sa jedná o cudzí a teda nezrozumiteľný jazyk. Výnimkou sú samozrejme pomenovania vytvorené Krasavčanmi, ktorí pred stáročiami Krasavu natrvalo opustili, no stále používajú jazyk, akým sa v dnešnej Krasave dá dorozumieť.

Zorientovať na stránkach Krasavy nemusí byť jednoduché. Dobrodružstvo preto odporúčame začať v Mramorovom ostrove, kde sa zvyknú zdržiavať ľudia s rôznymi životnými príbehmi. Možno je to práve tu, kde sa družina prvýkrát stretne a ktorej členovia sa jedného dňa stanú hrdinami.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!