Obeah

Beskrivning
  Det tredje ögat sägs ge vampyren syn bortom syn, se livets och dödens trådar och manipulera dem. En gång i tiden respekterades Salubri för deras förmåga att läka skador och ta bort svärta från både sinne och själ, men århundraden av propaganda från Tremere har förbundit Salubri och deras unika förmåga Obeah med själaslukande och diablerie. I dessa nätter finns få användare av Obeah kvar, de flesta av dem Salubri atitibru nu anslutna till Sabbat, och de är allt för gamla och mäktiga för att gå runt på nattens gator. Skulle de göra det, använder de inte Obeah på samma sätt som den en gång användes, då den sedan länge blivit korrumperad av vrede och girighet. Men ingen utanför Sabbat känner till dem, och i kindredssamhällets ögon dog kraften med Salubriklanen.

Karaktäristik
  Obeah är en unik blodsdisciplin, och på grund av Salubris utrotning saknas ett årtusende av forskning kring dess natur. Ingen vet därför varför, men Obeah förmågor Nivå 2 eller över öppnar ett mystiskt tredje öga i Salubrin's panna. Ögat låter en Salubri se livets och dödens trådar, dödens trådar som slingrar sig kring kindreds hjärtan, och de dödligas livstrådar som sträcker sig upp mot himlen. Trådarna är svåra att se, genomskinliga och tunna, och kan ignoreras utan problem. När kraften är över stängs ögat, och trådarna försvinner.
En användare kan försöka dölja sitt tredje öga med en uppdragen huva eller liknande. En åskådare kan dock upptäcka det, om de står ansikte mot ansikte, med ett Wits + Awareness kast mot svårighetsgrad 3.
Typ: Mental
Maskeradhot: Medium till högt. Vissa krafter kan bortförklaras, men när vampyren börjar väcka de döda till liv lär det bli uppståndelse, i mer än en bemärkelse, och det tredje ögat lär också höja på ögonbryn.
Blodresonans: Sangviniskt
Nivå 1:
  Anesthetic touch  
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Manipulation + Obeah vs. Stamina + Resolve
 • System: Vampyren betalar en Rouse Check efter vilken hen med en enkel beröring kan få en en person att glömma vissa critical injuries, nämligen stunned, severe head trauma, broken limb/joint, eller massive wound vilket låter dem ignorera avdraget dessa ger. Detta kommer dock straffa sig i längden, och om personen anstränger berörd kroppsdel tar hen en poäng superficial damage. Kraften kan även användas för att få en dödlig att somna, om denna kraft används på en motvillig kan hen försöka motstå kraften och hålla sig vaken med ett Stamina + Resolve kast mot Vampyrens Manipulation + Obeah. I strid handskas attacken som en grapple attack Strength + Brawl som kan försöka motstås med ett eget Strength + Brawl kast. Om grappling attacken lyckas utförs ett Manipulation + Obeah mot målets Stamina + Resolve kast nästa turn som en grappling effekt.
 • Duration: En scen för bedövning, resten av natten eller tills väckt vid sömn.
Neutral guard
Låter vampyren upprätta en osynlig mur, ogenomtränglig för allt utom vissa förmågor. Mänskliga varelser som försöker gå igenom muren stoppas milt, som en att gå in i en väntande öppen famn. Vapen stannar mitt hugget som om dess bärare ångrat sig, kulor och pilar faller harmlöst ner vid murens fot, skadliga övernaturliga förmågor försvinner i intet när de kommer i kontakt med muren. Muren vaktar freden, och all aggression motas milt så länge den står.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Composure + Obeah
 • System: Vampyren betalar sin Rouse Check och rullar Composure + Obeah mot svårighetsgrad 2 för att upprätta en mur lika med dubbla sin Obeah rating i kvadratmeter. Muren är tvådimensionell och har vinstmarginal +5 HP. Alla attacker som träffar den, oavsett om de är medvetna eller ej, gör sin skada som vanligt, men ignorerar specialeffekter. Muren kan inte försvara sig, tar skada som en dödlig och när den når 0 HP försvinner den spårlöst. En person med Sense the unseen (Auspex 1) kan se muren med ett Wits eller Resolve + Auspex kast mot svårighetsgrad 2, och vissa magiska ritualer eller blodsdiscipliners förmågor kan ta sig under över eller genom muren, i de avseendena behandlas muren som en vägg som vilken annan.
  Kraften kan bara användas en gång per scen.
 • Duration: En scen, eller tills användaren frivilligt sänker muren, eller tills muren når 0 hp.

Nivå 2:
  Pancea
Vampyrens tredje öga öppnas och låter hen se livets och dödens trådar. En skadad person har trådar som är av, men de frasade ändarna kan flätas ihop, göras hela igen, varesig de är kindreds dödstrådar eller kines livstrådar.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Composure + Obeah
 • System: Vampyren gör en Rouse Check och griper i luften efter de för alla andra osynliga trådarna och flätar ihop dem i en mystisk ritual som tar en turn och upptar användarens hela uppmärksamhet, vilket gör hen oförmögen att företa sig någonting annat. Användaren rullar Composure + Obeah mot svårighetsgrad 3. Lyckas hen helar hen 1 poäng superficial damage hos vampyrer eller dödliga, alternativt omvandla en aggravated damage till superfical damage för dödliga. Crittar hen kan hen hela två poäng superficial hos vampyrer eller dödliga eller omvandla 2 poäng aggravated damage hos dödliga. Målet måste vara nära nog att vidröra, men kräver ingen kroppslig vidröring. Superficial damage som helas försvinner som om de aldrig varit där, medan omvandlad aggravated damage ändrar såren, som om de aldrig tog riktigt så illa som det såg ut.
  Varje gång kraften används framgångsrikt mot samma mål ökar svårighetsgraden med 2, då trådarna blir svagare och svagare för varje reparation, och svårare att binda ihop. Detta försvagade stadie varar till nästa natt.
 • Duration: En turn.

Nivå 3:
  Sense vitality
Genom att tvinga sitt tredje öga att öppna kan vampyren se livets och dödens trådar så länge hen vill, men ögat är synligt för alla och utgör därför ett maskeradhot. Vampyren kan i detta tillstånd gripa tag i två söndertrasade trådar hos en skadad individ och fokusera, vilket låter hen se hur skadan uppstod om målet inte vill eller kan berätta själv. Information kommer som snabba, blixtrande visioner, som kan vara svåra att tyda.
 • Cost: Gratis
 • Dicepools: Intelligence + Obeah
 • System: Vampyren öppnar sitt tredje öga, vilket låter hen se livets och dödens trådar. Vampyren kan ta tag i två avslitna trådar som hör ihop, och låta kraften från bägge ändar strömma genom hen genom ett Intelligence + Obeah kast mot en svårighetsgrad som avgörs av hur längesedan trådarna brast. Detta tar en turn. En skada som bara är några minuter gammal kan vara svårighetsgrad 2, medan ett gammalt läkt ärr från flera år tillbaka kan vara svårighetsgrad 7 eller mer. ST avgör svårighetsgraden. Vid ett lyckat kast får användaren korta, blixtrande visioner om hur skadan uppstod. Vilket vapen, föremål, förmåga etc. som orsakade skadan, små glimtar om omgivningen omkring personen när skadan inträffade och andra mindre ledtrådar ST förser användaren med. Vid en crit ordnar sig visionerna, lägger sig i ordning, och spelas upp som en film som varar från några sekunder innan skadan uppstod och några sekunder efter. Användaren ser exakt vad som orsakade skadan, exakt omgivningen den inträffade vid, och även ansiktet på angriparen, om offret såg denne.
  Med ett separat Intelligence + Obeah kast mot svårighetsgrad 5 kan användaren även röja någons blodresonans, eventuella sjukdomar och övernaturliga effekter, om ST finner det lämpligt.
 • Duration: Ögat är öppet en scen, det tar turn för att sia i trådarna eller utröna någons blodresonans. Användaren kan frivilligt stänga ögat.
Corpore sanctus
Vampyrens mättar sitt blod med läkande kraft genom att meditera och rensa det från svärta. Genom att låta en annan vampyr eller en dödlig dricka hens blod ökar deras läkningsförmåga avsevärt, men den borttagna svärtan slår ut förmågan att upprätta blodsband medan kraften är aktiv.
 • Cost: En Rouse Check eller mer.
 • Dicepools: Composure + Obeah
 • System: Vampyren spenderar tio minuter i ett meditativt tillstånd, omedveten om allt utom svärtan i hens blod som måste kastas ut. Vampyren svettas en svart sörja under tiden hen mediterar. Efter de tio minuterna görs ett Composure + Obeah kast mot svårighetsgrad 3, om det lyckas är blodet renat under resten av scenen, och kan drickas av kindred och dödliga. Varje släckt hunger läker ett antal superficial damage lika med användarens Blood Mend * 2. Dödliga kan även läka 1 aggravated damage per Rouse Check. Användaren kan inte dricka sitt eget blod för att helas snabbare, utan Blood Mendar som vanligt. Kan inte aktiveras i strid, men kan drickas ifrån om förmågan redan är aktiv. Svärtan kryper långsamt tillbaka och efter en scen har blodet återgått till sin ursprungliga form.
 • Duration: En scen.

Nivå 4:
  Soul's breath
Klan Salubri levde mer än någon annan klan bland kine. Det ryktades att en del av dem lärt sig att leva utan att dricka blod och istället livnära sig genom att befinna sig i kines närhet, dela deras glädje och sorger, men ingen vet hur. Kanske låg det något i Teremeres anklagelser, kanske var de själaslukare. Men kine runt dem verkade dock inte ta skada av deras sociala parasitering.
 • Cost: Gratis
 • System: Genom att spendera två timmar med en större grupp kine, umgås med dem, prata med dem, i fred och harmoni, kan användaren fyllas av deras liv och stilla en hunger. Den sista hungern kan dock inte stillas på detta sätt, även för Salubri finns det bara ett sätt att stilla den. Om en strid eller liknande bryter ut och stör lugnet, avbryts kraften och stillar ingen hunger.
 • Duration: Passiv
Redeem the wicked
Att vara en kindred är en konstant kamp mot mörkret, där varje liv måste vägas mot sin egen säkerhet... Eller framgång. Och inte sällan väger den själviska sidan tyngre. Detta orsakar stains, en svärta som sätter sig på en kindreds själ, och om det vill sig illa blir svärtan permanent, och vampyren blir mer och mer monster i takt med att samvetet trubbas av tills det inte finns någon mänsklighet kvar. Salubri, evigt självuppoffrande och ivriga att leda in andra kindred på Golcondas väg, kunde lyfta svärtan och lägga den på sig själv, skriva om historien, så att skulden, om än inte handlingen själv, lades på deras axlar.
 • Cost: En eller fler stains.
 • System: Låter användaren lyfta ett antal stains från en annan kindred på en 2:1 ratio avrundat uppåt, dock aldrig totalt mer än vad de själva har fria rutor på sin humanity tracker och lägga dem på sin egen. Detta aktiverar inte Salubris bane. Detta kräver att bägge vampyrer sätter sig mitt mot varandra och ser varandra i ögonen under en timmes meditation. Användaren lyfter skulden från målets själ och lägger den på sina egen, gör den till sin börda att bära. Detta kan bara göras en gång per natt, och inte igen innan användaren arbetat bort sina stains. Om alla användarens fria rutor nu är fyllda drabbas hen av degeneration om hen skulle ta mer stains. Målet måste vara frivilligt, och kraften kan inte användas i strid. Minnet av handlingen eller handlingarna finns fortfarande kvar hos målet, men det var inte deras ansvar, det ansvaret har användaren lyft från målet själ och axlat åt dem.

  Exempel: En vampyr kommer till användaren för att få hjälp att uthärda sina tvivel. Vampyren har humanity 6 och har 3 stains, användaren har humanity 8 och inga stains. Användaren kan max lyfta 4 stains på en 2:1 ratio. Vampyrens 3 stains räknas som 2 (3/2 avrundat uppåt) vilket betyder att användaren kan lyfta alla eller 2 av vampyrens stains. Användaren väljer att lyfta 2, och ger sig själv en stain.

Nivå 5:
  Heaven's gate
Salubris kanske mest mytomspunna förmåga, förmågan att greppa tag i de sista avslitna livstrådarna från en kine och fläta ihop dem igen, och bokstavligt talat få den dödlige att återuppstå. Det lär ha varit ett spektakel att se, då livstrådarna runt den döde likt ett övernaturligt ljus blev synliga för världen, och Salubrin började fläta ihop dem mellan sina fingrar, greppande efter tråd efter tråd i luften, som en livets dirigent.
 • Cost: Två Rouse Checks eller mer.
 • Dicepools: Composure + Obeah
 • System: Användaren betalar två Rouse Checks och börjar fläta de allt flyktigare trådarna. Trådarna hos en levande människa längtar efter att återförenas, men efter att sista tråden brustit vill trådarna återvända upp dit de kom ifrån, och det krävs därför ett Composure + Obeah mot en svårighetsgrad ST bestämmer att tvinga dem tillbaka. Svårighetsgraden börjar på 5 men kan sänkas eller höjas beroende på hur länge sedan målet dog, hur stark livsvilja hen har, och hur gammal offret är, med andra ord, hur tunna trådarna är. Att rädda en levnadsglad yngling som dog få någon minut sedan kan vara svårighetsgrad 3, medan en gammal person, trött på livet och död sedan flera dagar kan vara svårighetsgrad 6 eller till och med mer. ST bestämmer den bortre tidsgränsen en dödlig kan återupplivas. Om användaren lyckas återfår den dödlige medvetande och läker en hp, samt återställer critical injuries och andra impairments. Vampyren kan offra mer Rouse Checks för att återställa HP på en till en basis. Att använda kraften tar 3 turns koncentration, under vilka vampyren inte kan företa sig något annat. Utanför strid tar kraften 5 minuters oavbruten koncentration. Ett misslyckat försök kan inte göras om, trådarna flyr upp dit de kom ifrån, och ändarna runt kroppen förvandlas till dödens svarta trådar.
  Att använda kraften framgångsrikt tar bort en evenentuell stain, då någons död eller lidande återbetalats med ett liv. Det kan till och med vara samma person som återupplivas som var föremål för stainen från början.
 • Duration: 3 turns eller 5 minuter.
Cure the infirm
Likt legenderna från Kines religioner kan en Salubri med denna kraft få den lame att gå, den blinde att se, den sjuke att tillfriskna eller jaga dimman ur ett förvirrat sinne.
 • Cost: Två Rouse Checks
 • Dicepools: Intelligence + Obeah
 • System: Låter vampyren genom beröring läka alla åkommor hos en individ, magiska så väl som mundana, genom att lägga till rätta trådar som förvridits eller trasslat in sig i varandra. Användaren betalar två Rouse Checks och rullar sedan Intelligance + Obeah mot en svårighetsgrad som består av 2 för varje mundan åkomma, 4 för varje övernaturlig åkomma. Kraften tar 1 turn av fullständig koncentration per åkomma. Både mentala och fysiska åkommor kan botas, och förändrade minnet etc. återställas. I tabellen nedan följer exempel:

  Åkomma Svårighetsgrad
  Brutet ben 2
  Värdslig sjukdom, typ Cancer eller Kolera 2
  The forgetful mind (Dominate 3) 4
  Flesh craft (Vicissitude 1) 4

 • Märkväl att Malkavians vansinne inte är varken mundan eller övernaturlig, utan något... annat. Gudomlig eller infernal, kanske? Oavsett är det inget som kan läkas med Obeah. Om kastet lyckas läks de avsedda skadorna på kropp, psyke och minne tills de skadas igen.
  Kraften kan bara användas på samma mål en gång per natt, och ett motvilligt mål måste hållas fast på något sätt eller sövas under de turns användaren koncentrerar sig. Om målet bryter sig fri under koncentrationen misslyckas kraften
 • Duration: En eller mer turns.

Comments

Please Login in order to comment!