Auspex

Beskrivning
  Låter en vampyr se det som är dolt för det nakna ögat, skärpa sina sinnen till övernaturliga nivåer, försätta sig i trans för att se vad som föregår i ett stort område omkring dem eller till och med få små glimtar av framtiden. Används flitigt för att insamla information, det näst mest värdefulla för en kindred näst efter deras blod eller stora och små boons. Auspex låter dig kasta dig undan från en angripare du inte sett än, låter dig läsa någon annans själ och minnen, och utröna döda tings hemligheter. Det är kanske den mest underskattade blodsdisciplinen bland de stora klanerna, vilket gör den extra farlig
Karaktäristik
  I vissa fall rullar ST tärningarna så att spelaren inte vet om informationen är sann eller falsk.
Typ:
Mental.
Maskeradhot: Lågt. Auspex manifesterar sig aldrig på ett sätt synligt för blotta ögat eller orsakar effekter som inte kan bortförklaras, om så som dum jävla tur.
Blodsresonans: Flegmatisk.
Nivå 1:
  Hightened senses
Låter en kindred skärpa sina sinnen till en övernaturlig nivå där de kan se i mörker, höra ultraljud eller känna doften av rädsla från ett byte.
 • Cost: Gratis
 • Dicepools: Wits + Resolve
 • System: Låter vampyren lägga till sin Auspex nivå till alla perception rolls medans kraften är aktiv. Om vampyren utsätts för höga ljud, skarpt ljus eller fräna lukter måste hen lyckas med ett Wits + Resolve kast för att hinna stänga sina sinnen i tid för att undvika skada. Annars får hen -3 på alla perception rolls resten av scenen.
 • Duration: Tills den stängs av. Att ha kraften aktiv för långa tidsperioder (mer än en scen) i en omgivning med mycket stimuli kan kräva att vampyren måste spendera en willpower, om ST tycker det är lämpligt.
Sense the unseen
Vampyrens sinnen öppnas för frekvenser bortom det värdsliga, vilket låter dem se det som normalt är osynligt för blotta ögat. Det kan vara allt från en annan vampyr som använder Obfuscate för att göra sig osynlig, se hur en annan vampyrs ögon lyser om de använder Auspex, till att se ett spöke i ett mörkt hörn av rummet. Spår av bloodsorcery ritualer och spells kan också ses, om Storyteller tycker det är lämpligt.
 • Cost: Gratis
 • Dicepools: Wits + Auspex eller Resolve + Auspex
 • System: När ett övernaturligt väsen gömmer sig i det öppna rullar ST Wits + Auspex mot en svårighet hen själv väljer. Om ett övernaturligt väsen aktivt försöker gömma sig kan ST be om ett dolt kast ("Rollspelare, rulla sju tärningar") mot relevant dicepool (t.ex. mot en vampyr som försöker gömma sig med Obfuscate skulle det bli Wits + Auspex mot Wits + Obfuscate). Om en spelare aktivt letar efter ett övernaturligt väsen rullar hen Resolve + Auspex.
 • Duration: Passiv.

Nivå 2:
  Premonition
Låter vampyren få blixtrar av plötsliga föraningar eller insikter. Det kan vara allt från gåshud till plötsliga infall och ibland färgstarka visioner. Dessa insikter kan knuffa en vampyr undan fara eller uppenbara sanningar hen missat.
 • Cost: Gratis eller en Rouse Check
 • Dicepools: Resolve + Auspex
 • System: När ST känner för det ges en karaktär en plötslig ledtråd eller varning som hjälper dem på något sätt. Det kan vara en vision av dem själva som kliver i en fälla, ett övernaturligt rött ljus från en bok i en bokhylla eller gåshud när de träffar någon som vill dem illa. Begränsningen är en föraning per scen, även om mer än en karaktär har Auspex. Vampyren kan även aktivt försöka få insikter om ett objekt eller en person, mot en rouse check och resolve + auspex kast, där antal success avgör hur mycket hen får reda på något, om något alls.

Nivå 3:
  Scry the soul
Genom att fokusera på en person kan en vampyr se dens psykiska tillstånd i form av en flytande aura omkring dem i olika färger. Auror ger väldigt lite precis information men ger ledtrådar om saker som t.ex. personens känslomässiga tillstånd, deras blodsresonans eller övernaturliga egenskaper. Om vampyren letar efter någon med en specifik egenskap i en grupp av folk kan hen scanna massorna efter de som stämmer in på det hen letar efter, men en sån snabb överblick ger ingen mer information än vem som har eller inte har egenskaperna.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Intelligence + Auspex vs. Composure + Subterfuge
 • System: Gär ett tävlingskast mellan vampyrens Intelligence + Auspex mot målets Composure + Subterfuge. Om vampyren vinner tävlingen får hen ställa ett antal frågor lika med marginalen hen vann med. De frågor hen kan ställa är:

  Vad är målets känslomässiga tillstånd?
  Vilken blodsresonans har målet?
  Är målet vampyr, varulv eller annat övernaturligt väsen?
  Är målet under inflytande av Blood Sorcery eller annan magi?
  Har målet diableriserat någon det senaste året?
  En crit ger dessutom oväntad information som ST finner lämplig.

  Om vampyren scannar en folksamling beror bestämmer ST en svårighetsgrad baserad på hur många personer som scannas, och hur mycket distraktioner det finns i omgivningen. Att se om någon är en vampyr i ett vardagsrum är kanske svårighetsgrad 3, medan att scanna efter den mest nervösa personen på ett rave dansgolv kan vara svårighetsgrad 6 eller till och med högre. ST avgör svårighetsgraden.
 • Duration: En runda, eller vad ST tycker är lämpligt.
Share the senses
Låter en vampyr sträcka ut sitt sinne till en annan dödlig eller vampyr, och låta hen se, höra, känna och lukta de hennes mål gör. Användaren har fortfarande kvar sina egna sinnen, och är medveten om sin omgivning, men ser, hör, luktar och känner... två gånger, ser det hen ser, men samtidigt det hennes mål ser, t.ex. Det är en konstig känsla som tar ett tag att vänja sig vid. Användaren bestämmer själv vilka sinnen hen vill dela, ett sinne, flera eller alla. Om kraften används mot en främling krävs det line of sight. Kan användas på längre avstånd om målet har något av vampyrens blod i sig.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Resolve + Auspex
 • System: Rulla Resolve + Auspex mot svårighetsgrad 3. Denna svårighetsgrad kan höjas eller sänkas beroende på avstånd, om målet har användarens blod i sig. Slutgiltig svårighetsgrad bestäms av ST. Normalt sett märker aldrig målet att hen har en passagerare, men förmågan sense the unseen kan avslöja att målet bär runt på mer än ett medvetande. Ett mål som är metveten om användaren kan försöka kasta av sig användaren med ett Wits + Resolve kast mot användarens Wits + Resolve kast. En person som blir avkastad kan inte försöka besitta personen igen förrän nästa natt.
 • Duration: En scen.

Nivå 4:
  Spirit's Touch
Genom att röra vid ett föremål kan vampyren känna det känslomässiga tillståndet hos personen som senast rörde vid föremålet eller befann sig i dess närhet. Vampyren får information om dels personen som är knuten till föremålet, men också vad som hänt omkring det och under vilka omständigheter. Informationen är sällan kristallklar, men kan ge ledtrådar som annars vore omöjliga eller i varje fall väldigt svåra att hitta ens med en fullskalig forensisk undersökning.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Intelligence + Auspex
 • System: Gör ett Intelligence + Auspex kast mot en svårighetsgrad 3 för att få informationen som söks. Svårighetsgraden kan förändras beroende på hur vilken information som söks. Vad en person kände som använde ett vapen för några dagar sedan är kanske svårighetsgrad 3, medan att veta vad som hände i ett rum där brevet du håller i skrevs för 300 år sedan kanske är svårighetsgrad 6 eller högre. ST avgör svårighetsgrad. Varje poängs marginal vid ett lyckat tävlingskast låter användaren få reda på en till tidigare persons känslomässiga tillstånd och omständigheterna runt föremålet.
 • Duration: En runda.

Nivå 5:
  Clairvoyance
Genom att stänga ögonen och gå in i en lätt trans kan vampyren bli mästare över sin omgivning. Detta låter hen samla information från ett tjugotal meter omkring sig, mer om utomhus eller i ett glesbefolkat område, information som annars skulle kunna ta dagar av omkringrännande och undersökning att samla in. Alternativt kan hen bara öppna sitt sinne och försöka förnimma om något utöver det vanliga händer in området.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Intelligence + Auspex
 • System: Rulla Intelligence + Auspex mot en svårighetsgrad som bestäms av säkerhetsnivån och mängden aktivitet i området. Att anvönda Clairvoyance i sin egen herrgård är kanske svårighetsgrad 3, medan en okänd del av en stads slumområde kanske är svårighetsgrad 7 eller högre. ST bestämmer svårighetsgrad. Användaren kan lägga till sin havens grundvärde till kastet om förmågan används i hens haven. ST svarar på en fråga per poängs marginal vid ett lyckat tävlingskast. Frågor om avsikitligt undangömd information kan kosta mer än en poäng från marginalen. En crit avslöjar något stort, oavsett vilka frågor som ställs, förutsatt att det finns något sådan information att finna. Vampyren kan istället övervaka ett område och "lyssna" efter något ovanligt som händer i området, men det kräver att hen fortsätter vara i trans så länge hen vakar.
 • Duration: Ett par minuter eller upp till en natt ifall användaren vakar istället för söker.
Possession
Amalgam: Dominate 3
Med den här kraften kan en vampyr fullständigt ta över en människas kropp och använda den som sin egen. Människans minnen och sinne förblir dolt för vampyren, men hen kan göra allt den dödliga normalt sett kunnat göra, och gå varhelst den dödliga skulle kunna gå. Med hjälp av denna förmåga kan vampyren erfara det som normalt är förvägrat dem, äta mat, vandra i solen och njuta av sexuellt umgänge, och lämna effekterna av hens beteende på den dödliges fat när hen åkt färdigt.
 • Cost: Två Rouse Checks
 • Dicepools: Resolve + Auspex vs. Reslove + Intelligence
 • System: Den här kraften fungerar inte på övernaturliga väsen. Om målet är en ghoul måste denna ha ett blodsband till användaren för att förmågan skall fungera. För att kraften skall fungera krävs även direkt ögonkontakt med offret. Besittningen kan ske först efter ett lyckat tävlingskast, användarens Resolve + Auspex mot målets Resolve + Intelligence. Om den dödliga vinner kan vampyren inte besitta hen under resten av storyn. När en vampyr tar en dödlig kropp i besittning hamnar deras vampyrkropp i ett dvalalikt tillstånd, helt omedveten om sin omgivning förutom om de tar Aggravated Damage, vilket omedelbart avbryter besittningen. En vampyr som besitter en dödlig kan använda Auspex, Presence och Dominiate, men inget annat. Vill vampyren vara vaken på dagen krävs ett lyckats kast för att hålla sig vaken. Om vampyren misslyckas med detta avbryts kraften och vampyren återvänder till sin sovande kropp. Om kroppen vampyren besitter tar aggravated damage måste vampyren lyckas med ett Resolve + Auspex kast mot en svårighetsgrad av 2 + mängden aggravated damage som mottogs för att inte tappa kontrollen över sitt offer. Om personen vampyren besitter dör avbryts kraften, men lämnar ett spirituellt trauma hos vampyren som ger 3 poäng aggravated damage mot hens Willpower. Vampyren har inget grepp om den dödligas minnen, och måste därför imitera personen om de försöker samtala med någon den dödliga känner. Detta görs med ett Manipulation + Performance kast mot Wits + Insight hos den som användaren vampyren försöker lura. Slutligen utgör kraften en större kränkning av människans integritet än till och med ett blodsband, och ger vampyren med största sannolikhet en stain på dess humanity.
Telepathy
Den här nivån av Auspex låter en vampyr bokstavligt talat läsa en annans tankar, och även projicera sina egna och på så sätt kommunicera telepatiskt. Att läsa en människas tankar är ganska enkelt, medans en övernaturlig hjärna kräver större ansträngning.
 • Cost: En Rouse Check + En Willpower mot icke samtyckande övernaturliga.
 • Dicepools: Resolve + Auspex vs. Wits + Subterfuge
 • System: Användaren behöver inte rulla några tärningar för att projicera sina egna tankar på en dödlig eller vampyr, men de kräver line of sight. För att läsa en människas tankar krävs ett lyckat tävlingskast, Resolve + Auspex mot den dödliges Wits + Subterfuge medans de ser den dödlige i ögonen. Om den dödlige går med på intrånget krävs inget kast. Ju större vinstmarginal, desto tydligare är målets tankar, från lösryckta bilder, till sammangångande informationsströmmar med alla sinnes intryck. Vid en crit får vampyren fullständig tillgång till målets tankar och minnen. Mot en icke samtyckande övernaturlig måste du spendera en Willpower INNAN du rullar.
 • Duration: En minut per Rouse Check. Kan utökas till över en hel scen, om målet samtycker till integritetsintrånget.

Comments

Please Login in order to comment!