BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Martin Lauvder

Martin wychował sie na ulicach Podmiasta. Przez wiele lat błąkał sie po jego ulicach jako głodna sierota. W końcu przystał do jednego z młodocianych gangów próbując coś osiągnąć. Złapany podczas jednego z napadów, skierowany w ramach programu resocjalizacji do pomocy jednemu z lokalnych kupców. Początkowo jego głównym obowiązkiem było dźwiganie towarów, ale jego ciekawość i lotny umysł został szybko zauważony przez jego mistrza. Martin piął się na szczeblach drabiny społecznej i był bliski objęcia kierowniczego stanowiska w jednej kompanii handlowej, gdy wybuchła wojna, kompanie handlowe wycofały swoje majetności z Cormyru a majatki lokalnych kupców były konfiskowane. Na czas wojny wrócił do Podmiasta, gdzie handlował jako spekulant i szmugler. Podobnie jak wielu mieszkańców podmiasta popadł w nałóg - w jego przypadku alkoholizm.   Los ponownie uśmiechnął się do Martina, gdy ten spotkał w 1485 Bertranda Goldiliona, który pomógł stanąć na nogi w zamian za pomoc w przerzucie towarów i pracy dla wywiadu. Tak rozpoczęła sie kariera Martina jako pasera. Po wojnie, gdy Ostrza Forila nie potrzebowały aż tak jego pomocy, zaczął popadać w długi. Na jego szczęście dusza dusigrosza wygrała nad nałogiem, dzięki czemu stopniowo Martin odrzucił alkohol i rozwinął biznes paserski w Dolnym Mieście. Jest uznawany za jednego z najlepszych pase... o przepraszam, "Lombardów" w obu miastach, goszcząc czasami (w charakterze Incognito) również klientów z górnego miasta. Martin masowo wykorzystuje do cieżkiej pracy dzieci z Podmiasta, twierdząc, że daje im pracę i możliwość samorozwoju, i powinny być mu wdzięczne, bo bez niego chodziłyby głodne jak on w dzieciństwie. (W co niektórym trudno uwierzyć, patrząc na jego okazałą tuszę spowodowaną kiepskim odżywianiem sie).
Children

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Komentarze

Please Login in order to comment!