Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Steinens rike

Steinens rike er samlebetegnelsen på alle jor'dnagabyene som svarer til kongen og hans råd. Og som følger steinen.   Riket er enormt og strekker seg på tvers igjennom Alfatra og Varon. I all hovedsak består riket av 17 store byer med tilhørende festningsverk, Karak , og omliggende bosetninger rundt disse.   Det er 5 byer i Alfatra og 12 byer i Varon. I tillegg er det noen byer rundt om i verden som for lenge siden har bli fraflyttet og er lite mer enn ruiner.

Structure

Strukturen i steinens rike er unik som statsapparat sammenlignet med menneskelandene eller silfrepublikken. Hver enkelt storby har et råd med de eldste fra byens viktigste familier sammen med noen representanter for Steinen for å overse at alt foregår i henhold til de kravene som Steinen setter.

Assets

Steinens rike er svært rikt. Dette har en sammensatt årsak og mye handler om jor'dnagaenes nøysomhet og misnøye med sløseri. De har begrenset med plass for jordbruk og optimal utnyttelse av dyrkabar mark har blit svært viktig. Skogbruk blir nøye kontrollert slik at man har minst mulig svinn i de skogsområdene jor'dnagaene har tilgjengelig. I annen industri er det sentralt at så mange deler av råvarene som mulig blir brukt til noe.   Ut over det har også jor'dnagaene det eneste stående, veltrente millitæret i verden i og med at de har verneplikt for alle jor'dnaga. Disse brukes sjeldent til offensiver mot andre land og stater, men brukes for å presse etablerte grenser, tilegne seg nye og ukoloniserte landområder og beskytte mot alle farer som truer riket. Jor'dnagaene har flere steder også avtaler med nærliggende menneskebyer om å beskytte om det skulle være et uventet tvogangrep eller andre monstre som gjør livssituasjonen vanskelig. Dette er noe jor'dnagaene lenge har ærefullt godtatt, mot betaling.

History

Historien til steinens rike er lang og har en bortimot ukjent opprinnelse. Det første kjente jor'dnagadokumentet stammer fra 174 FG, 220 år før Varon ble opprettet. Dette dokumentet sier ikke så mye om jor'dnagaenes samfunn før denne tiden, men stadfester at grunnlaget for jor'dnagaenes livssyn har holdt seg siden da.   Jor'dnagaene var ikke samlet under ett rike på før i år 0 G, 46 år før Varons grunnleggelse. Det skjedde etter omfattende stridigheter mellom jor'dnaga. Siden da har ideen om Steinens rike som en helhet aldri tapt seg.   I 37 G avgjør et råd av alle klanoverhodene i riket at de som viser seg å være forrædere mot riket skal ikke lengre henrettes gang, men forvises og miste sin status som jor'dnaga. Dette kalles klanløsbestemmelsen og var et forsøk på å samle jor'dnaga i større grad.   Riket har alltid hatt mye å gjøre med mennesker da jor'dngagene har vært få og menneskene eler silf rundt har kontrollert landområder for jordbruk. Dette har gjort at det har vært mange omfattende militære aksjoner mot jor'dnagaenes naboer og utallige handelsavtaler. Dette ble endret etter at Imperasil begynte å samle Varon til ett sterkt rike. Jor'dnagaene fikk gradvis mindre og mindre muligheter til å presse landområdene til menneskene uten å bli møtt av betraktelig større hærer. Rikets fokus ble da mot silfs landområder.   Stridighetene mellom silf og jor'dnaga ble etterhvert så ødeleggende at Varon måtte steppe inn å ta kontroll over situasjonen. I 146 G ble en grenseavtale tvunget igjennom der alle jor'dnagabyer og silfbyer ble tildelt sine landområder innen Varon som de kunne bruke slik de selv ville og at all militær transport må meldes fra til Varon om det skal gå utenfor de områdene. Utover det stod fremdeles både silf og jor'dnaga fritt til å flytte på seg innad i Varon.   I 221 G ble rettighetene til silf og jor'dnaga ytterligere innskrenket etter flere overtredelser i avtalen mellom sivilisasjonene. Flere store silfbyer og jor'dnaga byer ble fraflyttet og grensene mellom de to rasene ble såpass stor at det ble problematisk å opprettholde noen form for politisk forhold tilhverandre.   Jor'dnagaene ekspanderte derfor nordover der de kunne og hadde et massivt forsvarssystem i det som kalles Vettefjellene med flere store byer med tilhørende karaker. I 313 G ble nøkkelsteinen i dette systemet ødelagt etter et massivt forræderi som lot monstrene i Vettefjellene storme en av rikets juveler: Karak Fallan. Siden da har jor'dnagaene sett etter alternative områder å ekspandere til.   På grunnlag av Karak Fallans fall ble det påbegynt en ny karak som skulle demme opp monstrenes innmarsj ned i det fruktbare lavlandet ved å plugge igjen det eneste store passet i den Varanske parshaen som senere skulle bli Alfatra. Samtidig var misnøyen med den regjerende familien i riket blitt så stor at samtidig som denne karaken, Norn Graz, stod ferdig i 470 G, så brøt det ut en omfattende borgerkrig som ble kalt kongekrigene.   4 år etter slutter kongekrigene. Den gamle kongen ble kastet og den nye kongefamilien, Tordenvrede, ble satt på tronen.   I 609 G, med grunnleggelsen av Alfatra, gikk jor'dnagaene inn for å skaffe en særegen avtale med den nye nasjonen. Alfatra var svært interessert i å bygge relasjoner mer jor'dnagaene for å holde på egne interesser og de to partene inngikk en avtale om sameksistens som var en langt bedre avtale enn Varon noensinne hadde tilbudt. Jor'dnagaenes hovedstad ble da flyttet til Dûr Galag, som er en massiv by på grensen mellom Varon og Alfatra.   Jor'dnagaene begynte i økende grad å komme i konflikt med silf som bodde i Alfatra og i 666 G, etter en serie med mislykkede attentatsforsøk på viktige jor'dnaga, gikk jor'dnagaene i åpen krig mot bosatt i Alfatra. Alfatranerene var lite interessert i å blande seg inn i en slik konflikt og vendte i stor grad et blindt øye til konflikten selv om silf bosatt i alfatranske byer også ble angrepet. Denne tiden ble i ettertid kjent som de lange knivers natt. Først to år etterpå, 668 G, greide jor'dnagaene å kaste ut og rasere de siste silfbosetningene i Alfatra og ba offisielt om fred med Alfatra. Alfatra godtok uten videre forhandlinger.   Riket var rimelig fredelig frem til 737 G da Fathain Tordenvrede forsvant mellom Dûr Galag og Kova under et vulkanutbrudd. Uten noen gode etterkommere jobbet flere personer, blant annet Preter Skarin , for å innføre den gamle kongeslekten på tronen. I en politisk bragd fikk de gjennomslag og Mila Skjoldbærer ble satt på tronen.

Morgen ûngal hid

Founding Date
0 G
Type
Geopolitical, State
Capital
Dûr Galag
Training Level
Semi-professional
Demonym
Jor'dnaga
Head of State
Mila Skjoldbærer
Head of Government
Preter Skarin
Government System
Meritocracy
Power Structure
Federation
Economic System
Command/Planned economy
Controlled Territories

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!