Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Aza'ar

Created by

Norrøninspirert verden forsøkt gjort så troverdig som den virkelige verden og deretter introdusert til en smule magi. Her finner du store internasjonale konflikter som både er politiske og voldelige. Rasefientlighet og fremmedgjøring. Maktspill og intriger.   De mest folkerike rasene på kontinentet er Silf, Jor'dnaga og mennesker. De andre rasene som har noen skikkelig form for sivilisasjon er Tallofo, som hovedsakelig er omreisende sigøynere, og Tvog, som er et barbarisk stammefolk. Disse kjemper om de samme ressursene på et kontinent som gradvis blir mer og mer politisk ustabilt.   Menneskene er delt inn i 3 nasjoner: Kongedømmet Alfatra, handelsrepublikken Fagarna og imperiet Varon. Jor'dnagaene har ett rike; Morgan Lokr'falash. Dette er et fascistisk, demokratisk kongedømme som eksisterer på tvers av menneskenes landegrenser. Silf på fastlandet har formet en republikk gjennom en samling av bystater ledet av sentralsenatet og krigsherren.   Ingen har ennå greid å beseire havet utenfor kontinentets kyster eller overlevd den farefulle ferden vest gjennom den evige skogen eller nord gjennom vettefjellene. Ingen vet sikkert hva som ligger på andre siden.   Og ingen vet helt hva som lurer utenfor grensene til den siviliserte verden eller i dypet.     _________________________________________________________________________________________________       Aza'ar is a world inspired by the norse, made true to the real world and then introduced to a bit of magic. Here you'll find great international conflicts, that are both political and violent. Racism and alienation. Games for power and intrigues.   The races most commonly found on the continent are Silf, Jor'dnaga and humans. The other races with any kind of proper civilization are Tallofo, who are mostly traveling gypsies, and Tvog - barbaric nomads gathered in tribes. They all fight for the same resources on a continent that's steadily decending into political unstability.   The humans consist of 3 different nations: Alfatra - the kingdom, Fagarna - the trade republic, and Varon - the empire. The Jor'dnaga have one kingdom; Morgan Lokr'falash, which is a facistic democratic kingship that exists across the borders of mankind. Silf on the mainland have formed a republic through a gathering of city states, that's governed by the central senate and their warlord.   These civilizations have yet to defeat the ocean. No one knows what lurks in the deep, or beyond the outskirts of civilization - westwards through the eternal forest or northwards through the mountain range known as the vettemounts.   No one has survived the journey.