Král Elvanského království

Tento dědičný titul byl svázán s rodem Stillwood, svému nositeli dává právo vládnout elvanskému království. Momentálně je tento titul nevyužíván.

Qualifications

Tento titul smí držet pouze mužský dědic, jehož rodové jméno zní Stillwood. Upřednostňuje se vždy nejbližší větev hlavní rodové linie.

Requirements

Uchazeč o titul musí být plnoletý, tedy již dovršil šestnácti let. Dále pak musí být příčetný a svéprávný.

Appointment

Elvanští králové bývají korunováni na hlavním nádvoří Tifalmarského hradu. Přítomná bývá celá vyšší vrstva obyvatelstva, královská rodina, lordi, významní rytíři, zástupci Lanosovy církve, významní obchodníci, či cechovní mistři. Korunu novému králi posadí biskup Lanosovy církve a jménem dobrotivého boha požehná novému králi mnoho úspěšných let vlády. Od svého předchůdce, či od lorda protektora král převezme meč Wilandien.

Následuje krátký proslov krále, zakončený jásavým potleskem. Poté postupně všichni mocnáři v království slíbí novému králi věrnost. Poté probíhá oslava.

Duties

V dobách míru je povinností elvanského krále dbát na pořádek a bezpečí lidu ve svém lénu. Jeho úkolem je potlačit jakoukoli vzniklou revoltu a v případě ohrožení celého království se postavit do čela obrany. Králova povinnost zahrnuje také diplomatické jednání a sledování zahraničních událostí obecně. Měl by mít povědomí o ekonomice a politické situaci ve vlastní zemi i v zahraničí.

Responsibilities

Mezi královské úkoly patří odpovídání na požadavky šlechty, odpovídání na požadavky církve, řešení problémů, tykajících se celého království, řešení vážných problémů ve vlastním lénu. Povinností krále je schvalovat návrhy na nové zákony a řešit spory mezi vysoce postavenými občany.

Benefits

Král přijímá do státní pokladny daně svých leníků a poddaných svého léna. Může sám vytvářet, rušit, či měnit zákony, vynášet soudy a rozsudky.

Accoutrements & Equipment

Elvanská koruna

Již od založení elvanského království nosili králové elvanu na hlavě obroučku z oceli s bohatými rytinami popínavých rév s tmavě modrým safírem.

Wilandien

Meč je součástí korunovačních klenotů od roku 199 před Darem, kdy jej král Nogdaron I. Stillwood ukořistil od vlčího jarla Endala, jehož předtím porazil v čestném boji jeden na jednoho.

Grounds for Removal/Dismissal

Titul může být králi odňat, pakliže se prokáže, že není vlády hoden nebo schopen. To se může stát, pokud král například vážně onemocněl, upadl do kómatu, nebo pozbyl svéprávnosti. Například zešílel, nebo utrpěl nějakou psychickou újmu. Titul může být odebrán na základě mnohdy falešného dokumentu, zpochybňujícího králův rodokmen. Právoplatnému následovníkovi také může být titul dočasně odňat, pokud není zletilý.

Na manipulace s královským titulem dohlíží lord protektor ve spojení s církví a královským nástupnickým zákonem.

Notable Holders

Nogdaron I. Stillwood

Amelion IV. Stillwood

Type
Nobility, Hereditary
Status
Královský titul momentálně není využíván.
Length of Term

Král je titulován většinou doživotně, má možnost však abdikovat ve prospěch jiného vhodného dědice.

Related Organizations

Comments

Please Login in order to comment!