Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Amoth

(a.k.a. Mercy Itself, Lady of Healing)

"Nezapomeň na mě drahý, preč se k tobě jednou vrátím. Možná jako vánek větru, možná jako záblesk světla mezi mraky. Nezapomeň na naši lásku, přeč jednou ji zase budeš cítit." -Poslendní slova Amoth mířena k Bahamutovi
Amoth je jeden z bohů, které na Allevaru byli vždy. Byla to mírné bohyně soucit a sebeobětování. Často chodila mezi smrtelníky a pomáhala jim již za vlády draků. Když přišli bohové zpět přidala se k nim. Nejblíže měla k dračímu bohu Bahamutovi, kterému pomohla po zklamání jímž byla Tiamat. Osudným jí byl právě soucit, kdy dlouhé dny strávila bavením se s Tiamat přes dveře v paláci svého muže a podlehla charmu dračice. Vypustila ji z jejího uvěznění a za to se jí dostalo smrti. Ačkoliv je velmi těžké zabít boha tak, aby zůstal mrtvý, Tiamat se to povedlo. Vytrhla Amothino srdce a roztrhla jej na 7 kousků, které poté schovala po dimenzích. Bahamut je stále hledá.  
"Don't forget me, dear, I will return to you one day. Maybe like a breeze of wind, maybe like a flash of light between the clouds. Don't forget our love, you will feel it again one day." -Last words of Amoth aimed to Bahamut
  Amoth is one of the gods that has always been on Allevar. She was a mild goddess of compassion and self-sacrifice. She often walked among mortals and helped them during the reign of dragons. When the gods came back she joined them. She was closest to the dragon god Bahamut, whom she helped after the disappointment of Tiamat.  Her fatal sympathy was when she spent long days having to talk with Tiamat through the door in her husband's palace and succumbed to the dragon's charm. She released her from her imprisonment and suffered death for it. Although it is very difficult to kill a god so that he remains dead, Tiamat succeeded. She ripped out Amotha's heart and tore it into 7 pieces, which she then hid in dimensions. The Bahamut is still looking for them.
d5322361cdf4a9f42cfe94a7195529e2.jpg
imgbin-sukyo-mahikari-trinity-god-organization-holy-bible-MZPHfUhdFMfH6V1qpXNzNbNHt.jpg
Species
God
Age
unknown
Eyes
jet black
Hair
black to dark blue
Skin Tone
white with freckles
Height
unknown
Weight
unknown

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!